זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב קומות ולבנינים אחרים

מאת: א.בן עזרא

סימן א': פרשנות
01 00. 7בחלק זה


"דלת אש"
- דלת שנתקיימו בה שלושה אלה:
(1)הדלת תהא עמידת אש למשך זמן שיקבע עורך הבקשה או
האחראי לביקורת, לפי הענין, ושלא יפחת מחצי שעה;
(2)הדלת תתאים לתקן הישראלי, ת"י 1212 בשים לב לאמור
איסור התקנת משרפות באזורי מגורים, מסחר או מלאכה
איסור התקנת טוחני אשפה,תא לפסולת.

בפסקה (1);
(3)נתקיימו בה דרישות בטיחות נוספות וכיוצא באלה שיקבע אותן עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין.

"חדר מדרגות מוגן"
- חדר מדרגות בתוך בנין, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בו חומרים דליקים, והמופרד מכל חלק אחר של הבנין על ידי דלתות אש;
"חומר דליק"
- כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 755;
"מחיצת אש"
- מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ועמידות אש שלה תהיה 2 שעות לפחות;
"מינהרה"
- חלק אופקי בבנין להעברת צנרת של דלק, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכיוצא באלה;
"מיתקן טכני"
- לרבות לוח שמל, מונה גז, מיתקן לסילוק אשפה;
"מיתקני בטיחות אש" - לרבות ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי ולמניעת דליקות;
"מערכת מדרגות חיצונית" - מערכת מדרגות הסמוכה לקיר החיצון של הבנין, אשר כל מרכיביה בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בה חומרים דליקים, והמופרדת מהבנין על ידי דלתות אש;
"מפעל אספקת מים מקומי"
- מפעל לאספקת מים עירוני או אזורי או אחר, שאושר על ידי הרשות המקומית ורשות הבריאות;
"מ"ר"
- מטר מרובע;
"פיר"
- חלל אנכי בבנין להעברת צנרת, תאורה, איוור וכיוצא באלה, ולמעט פיר של מעלית;
"פרוזודור"
- חלק מבנין המוביל מדלת הכניסה של דירה או חלק אחר של בנין, אל חדר מדרגות מוגן או מערכת מדרגות חיצונית או דרך יציאה אחרת;
"קיר אש"
- קיר המיועד לחיוץ הנין לחלקים או להפרדת הבנינים הסמוכים, כדי להגביל את התפשטות האש, ושעמידות אש שלו תהיה 4 שעות לפחות;
"רשות כבאות"
- כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט – 1959.
"שלד"
- כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), התשכ"ח – 1968.

02 00. 7הוראות סימנים א', ב', ג', ד', ה', ו', י"ד, ט"ו, ו- י"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רק קומות בלבד, זולת אם נאמר אחרת בחלק זה או בחלק י"ז.

סימן ב': דרך גישה וחלונות בבנין גבוה או בבנין רק קומות

03 00. 7(א)לבנין גבוה ולבנין רב קומות תהיה דרך גישה לרכב כבאות שרוחבה לפחות 4.00 מטרים ושתגיע למרחק שלא יעלה על 4.00 מטרים מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצון של הבנין האמור לכל גובהו (להלן – דרך גישה).
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א) וכפוף לסעיף קטן (ה), יהיה רוחב הקטע של דרך גישה הקרוב לבנין לפחות 8.00 למטרים, לאורך 10.00 מטרים (להלן – רחבה).
(ג)אם דרך גישה איננה ישרה, לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ- 12.00 מטרים.
(ד)אם נבנה שער בדרך הגישה, יהיו גובהו ורוחבו הפנימיים לפחות 4.20 מטרים.
(ה)תכנון כל רחבה בדרך גישה יותאם לתכנון החלונות בבנין, כאמור בסעיף 7.00.06.
(ו)המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבנין לבין החלונות כאמור בסעיף קטן (ה) המותאמים לרחבה של דרך גישה, לא יעלה על 25.00 מטרים, כשהמדידה הינה לאורך מסלול הליכה.

04 00. 7(א)דרך גישה, לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז, מים, גז, טלפון ודלק, הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת כלי רכב בעומס של 21.00 טון לצד סרנים
(ב)צינורות כאמור יהיו טמונים בעומק המאפשר להם לשאת כלי רכב כאמור.

05 00. 7 לא יהיו בדרך גישה, ברוחבות ובין הרוחבות לבנין, עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מיתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעולתו התקניה של רכב כבאות.

06 00. 7(א)לענין תקנה זו, חלון פירושו, חלון שרוחבו 0.80 מטר לפחות וגובהו 1.0 מטר לפחות.
(ב)הרוחבות בדרך הגישה, כאמור בסעיף 7.00.03, יאפשרו כניסה או יציאה מהבנין באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות, דרך אחד מאלה:
(1)חלון אחד לפחות בכל דירה או בכל מערכת חדרים נפרדת אחרת;
(2)חלון אחד לפחות בכל קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה;
(ג)סעיף זה אינו חל על קומת הקרקע, אך אין בדבר כדי לגרוע מהוראות חלק ג'.

07 00. 7(א)החלונות בקיר חיצון יהיו מופרדים זה מזה באלמנטים עמידי אש, כאשר המרחק האנכי ביניהם לא יקטן מ – 0.90 מטר.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן לבנות את האלמנטים עמידי אש האמורים בשני מישורים, אנכי ואופקי, כל אימת שהמרחק המאוחד שלהם לא יפחת מ- 0.90 מטר והמרחק האנכי לא יפחת מ- 0.50 מטר.

סימן ג': חדרי מדרגות ופרוזדורים

08 00. 7(א) בבנין גבוה ובבנין רק קומות יהיו לפחות שני חדרי מדרגות מוגנים;כל חדר מדרגות נוסף שתקנות אלה מחייבות להתקין יהיה חדר מדרגות מוגן.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הוועדה המקומית להתיר בבנין רב קומות בניית מערכת מדרגות חיצונית בנוסף לחדר מדרגות מוגן אחד לפחת, בתנאי שהמרחק המרבי מכל נקודה בקומה אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 25 מטרים והמרחק המרבי מכל נקודה בחניוןף שמותקנת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת הוצאת עשן, אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 50 מטרים, כשהמדידה היא לאורך מסלול הליכה;

הוועדה המקומית בבואה להחליט על כך, תתייחס בין השאר להיבטים הארכיטקטוניים והבטיחותיים של הבנין והסביבה.

(ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), בכך אם יהיה בבנין גבוה חדר מדרגות מוגן אחד, ובלבד שהמרחק המרבי מכל נקודה בקומה אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על 25 מטרים והמרחק המרבי מכל נקודה בחניון, שמותקנת בו מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת הוצאת עשן, אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 50 מטרים , כשמדידה היא לאורך מסלול הליכה.
(ד)רוחבן של המדרגות בחדר מדרגות מוגן לא יפחת מ- 1.10 מטרים.
(ה)רוחבן של המדרגות במערכת מדרגות חיצונית לא יקטן מ- 0.90 מטר, הרום לא יעלה על 0.20 מטר והשלח שלהן לא יפחת מ- 0.20 מטר; גובהו של המעקה יהיה לפחות 1.30 מטרים.
(ו)בחדר מדרגות מוגן ובמערכת מדרגות חיצונית לא יהיו חומרים דליקים, למעט בית אחיזה.
(ז)סעיף זה בא להוסיף על האמור בחלק ג'.

09 00. 7(א)בחלל חדר המדרגות לא יותקן מחסן וכל מיתקן טכני, פרט לזה הנועד לשרת את חלל חדר המדרגות עצמו.
(ב)שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חדר מדרגות מוגן, אלא באמצעות פרוזדור שהכניסה ממנו לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד.
(ג)בחלקו העילי של חדר מדרגות מוגן יותקן פתח לשחרור עשן ששטחו לא יקטן מ- 8% מהשטח האופקי של חתך חדר המדרגות, ולא פחות מ- 01.80 מ"ר.
(ד)הפתח לשחרור עשן כאמור יהיה פתוח קבוע או שיהיה בו תריס עם מנגנון פתיחה אוטומטי וידני, שיאפשר פתיחה מבפנים ומבחוץ.
(ה)רוחבו המינימלי של הפרוזדור לא יפחת מ- 1.10 מטרים.
(ו)אורך של פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על 15.00 מטרים; בס"ק זה, פרוזדור ללא מוצא פירושו, פרוזדור שמקצהו האחד אי אפשר לצאת מהבנין בהליכה.
(ז)בין חדרי מדרגות מוגנים או מערכות מדרגות חיצוניות יהיה פרוזדור מקשר ללא מכשולים (להלן – פרוזדור מקשר), למעט בנין גבוה המשמש כולו למגורים בלבד.
(ח)פרוזדור מקשר יימצא בכל קומה שלישית לפחות.
(ט)עולה אורכו של הפרוזדור המקשר על 50.00 מטרים, יחולק הפרוזדור המקשר על ידי מחיצת אש ובה דלת אש, הנפתחת לשני הכיוונים, כל תוספת אורך מעל 25.00 מטרים של הפרוזדור המקשר תחייב בנית מחיצת אש כאמור, נוספת.

10 00. 7 דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ומערכת מדרגות חיצונית ייפתחו עם כיוון המילוט.


11 00. 7 (א)בפרוזדורים, בפרוזדורים המקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכת מדרגות חיצונית, שלא נראה בהם באופן ברור כיוון היציאה מהבנין, יותקנו שלטים בגוון לבן – ירוק שעליהם המילים
"יציאה", או "ליציאה", או "יציאת חירום", עם חץ או ללא חץ, לפי הצורך; בכל מקום בבנין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבנין, יותקן שלט "אין יציאה" בגוון לבן – אדום;
(ב)לשלטים לפי סעיף קטן (א) תותקן תאורה מרשת החשמל של הבנין וממקור חשמל רזרבי אמין.
(ג)בפרוזדורים, בפרוזדורים מקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכות מדרגות חיצוניות יותקנו שלטי ציון על מיתקני בטיחות אש.
(ד)על דלת אש של חדר מדרגות מוגן, שאינה בקומת הכניסה, יותקן שלט קבוע בצד המבואה הקומתית, ועליו המילים "דלת אש, החזק סגורה"; גוון השלט יהיה לבן ירוק; גובה כתיב האותיות לא יקטן מ- 3 סנטימטרים ועוביין לא יקטן מ- 7 מילימטרים; השלט ימוקם במרכז הדלת, בגובה 1.50 מטרים מעל הרצפה.
(ה)על דלת אשר הממוקמת בקומת הכניסה לבנין יותקן, בצד הפונה למבואת הכניסה, שלט כאמור בסעיף קטן (ד) ונוסף עליו, שלט קבוע ועליו המילים:
1.דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד, למעט בזמן מעבר אנשים, כדי למנוע חדירת עשן ואש לחלל חדר המדרגות במקרה של שריפה.
2.פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי אדם ולגרימת נזקים לרכוש במקרה של שריפה.
3.אסור לנעול את הדלתות ואסור להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה ולסגירה של הדלתות ולמעבר חופשי של אנשים אל ובתוך חדר המדרגות.
גוון השלט יהיה לבן ירוק; גובה כתיב האותיות של הרישה בשלט לא יקטן מ- 7 מילימטרים וגובה כתיב האותיות של סעיפים 1 עד 3 בשלט לא יקטן מ- 3 מילימטרים; השלט ימוקם במרכז הדלת, מתחת לשלט האמור בסעיף קטן (ד).
(ו)הוראות סעיפים קטנים (ד) ו- (ה) לא יחולו על דלתות אש פתוחות הנמצאות, דרך כלל, במצב פתוח, והמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי למקרה של שריפה, ובלבד שהדלתות האמורות אושרו בידי הרשות המוסמכת כדלתות פתוחות.

12 00. 7(א) בפרוזדורים, בפרוזדורים מקשרים, בחדרי מדרגות מוגנים ובמערכות מדרגות חיצוניות יותקנו גופי תאורת התמצאות שיאירו את דרך המילוט.
(ב)גופי תאורת ההתמצאות יתאימו לתקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22.
(ג)בטל.

סימן ד': הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין

30 00. 7בבנין גבוה ובבנין רב קומות תהיה הפרדה גמורה בין קומות השירותים המכילות, בין השאר, חנייה, הסקה, חימום מים, חשמל ומחסנים, לבין יתר חלקי הבנין; ההפרדה האמורה תהיה על ידי:
(1)קירות עמידי אש של שעתיים לפחות;
(2)תקרות עמידות אש של שעתיים לפחות;
(3)דלתות אש.

31 00. 7במפלס תת קרקעי של בנין גבוה ובנין רק קומות יותקנו אמצעים לשחרור עשן.

סימן ה': גגו של בנין גבוה או רק קומות


80 00. 7(א)גגו של בנין גבוה או רב קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע על שאינו עולה על 10%.
(ב)הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף 7.00.81

81 00. 7(א)*בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב
קומות;(1)המשך חלל חדר המדרגות;
(2)חדר מכונות להפעלת מעלית;
(3)חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפוחי אוויר;
(4)מאגרי מים;
(5)תא מצנח האשפה וכלי ניקויו.
(ב)בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן (א) לא תותר אלא אם כן יתקיימו תנאים אלה:
(1)שטחם הכולל לא יעלה על 25% משטח הגג;
(2)שטחם הכולל לא יעלה על 25% משטח הגג;
(3)איתורם לא יפגע לדעת הוועדה המקומית בצורת הגג.
(ג)*על אף האמור בסעיף זה, על בניה למגורים בלבד, מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף 7.00.83.

82 00. 7 על אף האמור בסעיף 3.91 יוקף בכל מקרה הגג של בנין גבוה ושל בנין רק קומות מעקה בהתאם לת"י 1142.

83 00. 7* על הקמת תוספת בניה מעל מפלס הגג בבניין קיים, המיועדת, לפי האמור בהיתר, למגורים בלבד (בסעיף זה – התוספת), יחולו הוראות אלה:
(1)לא יראו את כבנין גבוה או כבנין רק קומות, לפי הענין רק בשל הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה:
(א)אין בתוספת יותר מקומה אחת, לרבות מיתקן מעל המפלס של גג התוספת, אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג בבנין גבוה או בנין רק קומות לפי סעיף 7.00.81;
(ב)שליש לפחות מכלל שטח הגג של הבנין יישאר בלתי בנוי ושליש זה יהא רצוף, לענין זה, "כלל שטח הגג" – לרבות שטח הגג המבונה במבנים ובמתקנים שמותר להקימם לפי סעיף 7.00.81;
(ג)לכל מי שמחזיק בחלק של הבנין תובטח גישה חופשית וללא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג הבנין; הגישה תהא באמצעות מדרגות מחדר המדרגות הקיים, ומדרגות אלה, על אף האמור בתוספת השניה, יכול שיהיו ממתכת ושיפוען יכול שיהיה עד 60%.
(2)על אף האמור בפסקה 1, הרי בבניית תוספת לבנין – בתנאים המפורטים בה, שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה של הבנין מעל מפלס כניסתו הקובעת ליותר מ- 27 מטרים, יחולו על הבנין כולו הוראות חלק זה בנוגע לבנין גבוה לענין חדר מדרגות מוגן, פתחי עשן, התקנת מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל על כיבוי שרפות; לכל ענין אחר ינהגו בבנין כפי שנוהגים בבנין רק קומות.
(3)שום דבר בסעיף זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטיה מהוראות תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

84 00. 7 במדידת גובה בנין לצורך סיווגו כבנין גבוה או רק קומות, לפי הענין, לא תובא בחשבון, במבנים שבהם הדירה העליונה, אם התקיימו כל אהל:
(1)מהקומה הנוספת ייחשב גג בנין ויחולו הוראות סעיף 7.00.81;
(2)גג הקומה הנוספת ייחשב גג בנין ויחולו הוראות סעיף 7.00.81;
(3)פסקאות (1)(ג), (2) ו- (3) בסעיף 7.00.83 יחולו בשינויים המחויבים, על סעיף זה;
(4)חדר המדרגות המשותף של הבנין יגיע עד גג הבנין.

סימן ו': מעליות

01.00. 7 הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף 158א לחוק.

02.00. 7 מספר המעליות, מידותיהן ומהירותך ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבנין והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור בכל מקרה – בבנין גבוה, מידותיה של מעלית אחת לפחות תאפשרנה הובלה 6 אנשים או יותר.

03.00. 7(א)מכל דירה, משרד או אולם בבנין רק קומות תהיה גישה לשתי מעליות לפחות , ובלבד שלא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר משתי קומות כדי להגיע לאחת המעליות כל אימת שהאחרת אינה פועלת.
(ב)מעליות כאמור יותקנו זו לצד זו או בחדרי מדרגות שונים.
(ג)הקשר בין המעליות יהיה דרך הגג או באמצעות פרוזדורים.
(ד)בפרוזדורים כאמור יותקנו דלתות המהוות אלמנטים עמידי אש ומונעות חדירת עשן.

04.00. 7(א) בשעת חירום תשמש אחת המעליות בבנין רק קומות לנשיאת חולים או נפגעים שכובים על אלונקה סטנדרטית שמידותיה הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 179, ובלבד שלא יהיה צורך להעלות או להוריד
אלונקה יותר משתי קומות במדרגות עד להכנסתה למעלית.
(ב)מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור יהיו –
(1)עומקו – המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו – 2.10 מטרים לפחות;
(2)רוחבו – המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים – 1.10 מטר לפחות.
(ג)מעלית כאמור תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 24 (מעליות).
(ד)תא מעלית ששטחו לפי המידות המפורטות בסעיף קטן (ב) גדול
(ה)מהשטח הדרוש לנישאת בני אדם בבנין, יכול שיחולק לשני חלקים
(ו)ומבנהו יהיה כדלקמן:
(1)חלק קדמי, ששטחו וגובהו מאפשרים נשיאת מספר בני אדם בהתאם לאמור בסעיף 7.02.00;
(2)חלק אחורי, שגובהו יכול שיהיה נמוך אך לא פחות מ- 1.20 מטר;
(3)בין שני חלקי התא תותקן דלת דו כנפית אשר תהיה סגורה בשעה שהמעלית משמשת להסעת בני אדם בלבד, ובשעת חירום תיפתח על ידי מנגנון מיוחד כלפי החלק האחורי.

05.00. 7 על אף האמור בסעיף 3.21, יחולו על פרוזדור הגובל עם הכניסה למעלית נושאת אלונקה הוראות אלה:
(ב)רוחבו של פרוזדור יהיה 2.20 מטרים לפחות.
(ג)הרוחב האמור יימדד מחזית דלת הכניסה למעלית בכיוון ניצב אליה.

06.00. 7(א) תא המעלית הפיר שלה ודלת המעלית, ייבנו לפי תקן ישראלי ת"י
(ב)דלת המעלית תהווה אלמנט עמיד אש.

07.00. 7(א)חדר מכונות להפעלת מעלית יצוייד –
(1)בשני מטפי דו תחמוצת הפחמן, כל אחד בעל קיבול של ארבעה קילוגרמים נטו;
(2)בלוחית עם הוראות לשימוש במעלית בשעת הפסקת זרם החשמל או תקלה אחרת;
(3)בכלים הדרושים להפעלת המעלית ביד.
(ב)על דלת חדר מכונות כאמור יצויין באופן ברור מקום הימצאו של
המפתח.

08.00. 7(א) במעלית יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית לצרכיהם בלבד.
(ב)הפעלת המעלית לצרכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית (להלן – מפתח אש) ותאפשר פעולות אלה.
(1)הפסקת עלייתה של המעלית בדרכה אל הקומות העליונות, והחזרתה לקומת הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי הכבאות;
(2)בהגיע המעלית לקומת הקרקע ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מבפנים המעלית כל עוד מפתח האש נמצא בשקע המיועד לו;
(3)עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור לפעולתה התקינה.

09.00. 7(א)אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה ישירות ללוח החשמל הראשי.
(ב)חוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים מחומרים בלתי דליקים.
(ג)בדיקת אי דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן.

10.00. 7 בשעת הפסקת זרם החשמל תופעל בבנין רק קומות מעלית אחת לפחות, המותקנת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 7.03.00(ג), על ידי זרם חשמל מספק הגנרטור שבבנין.

11.00. 7 מעלית העולה או יורדת למעלה משתי קומות תאוור בכיוון גג הבנין, ודרכו.

סימן ז': שלד הבנין

30.00. 7(א)הוראות חלק ה' המתייחסות ליציבות שלד הבנין, לתכניות קונסטרוקציה ולחישובים סטטיים יחולו לגבי בנין גבוה ורב קומות, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ב)הוראות סימן זה יחולו לגבי –
(1)בנין רב קומות;
(2)בנין גבוה שגובהו מעל רצפת הקומה הנמוכה ביותר או מעל פני הקרקע הנמוכים ביותר שלידו עולה על 20.00 מטרים;
(3)בנין שהיחס בין גובהו לרוחבו הממוצע עולה על 2:1.

31.00. 7 בכפוף לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה) התשכ"ח – 1968, יכללו החישובים הסטטיים של בנין כאמור בסעיף 7.30.00 (ב) את כל העמסים והכוחות הפועלים על הבנין ועל חלק מחלקיו, הכל בהתאם לייעוד הבנין.

32.00. 7(א)העמסים האנכיים הפועלים על בנין כאמור ועל חלק מחלקיו יחושבו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 412.
(ב)הפחתתו של העומס השימושי בחישוב העמודים והיסודות של הבנין תיערך בהתאם לתקן האמור.
(ג)תקרות בניינים תת קרקעיים המשמשות למכבי אש כגישות לקירות חוץ או כמדרכה או מעבר לכלי רכב, תשאנה עומס מחולק של 1.0 טון למטר מרובע או עומס מרוכז של 5.0 טון מגלגל של כלי רכב, הכל לפי העומס הגדול.

33.00. 7(א) חישוב עצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור ייערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 414.
(ב)חישוב העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח הפועלים על בנין כאמור בעל מבנה צר, יובא בחשבון גורם דינמי (להלן - מקדם דינמי =
Cd) שבו יוכפל העומס כאמור בסעיף קטן (א) וייערך החישוב לפי הפירוט כדלקמן:
(1)
H – מסמן את גובהו של הבנין לרבות יסודותיו, בהתאם לציור, ונמדד במטרים;
S – מסמן את השטח הצר ביותר של המחצית התחתונה של הגובה האמור, בהתאם לציור, ונמדד במטרים מרובעים;
 =
S2 ונמדד במטרים; Hl
>ייבדק היחס 7.5   וגודלו של Cd ייחשב כדלקמן: 7.5 - H 0.016 + 1.0 = CdlH
(2)המקדם הדינמי לא יהיה בשום מקרה קטן מ- 1.0

34.00. 7 חישוב העומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייערך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 5.06(א)(4).

35.00. 7(א)חישוב יציבות השלד על חלקיו יכלול העמסות אלה:
(1)ההעמסה האופקית עקב רוח או רעידת אדמה הגורמת למאמצים מקסימליים, בהנחה שהכוחות האופקיים עלולים לתקוף בכל כיוון שהוא;
(2)לעומס העלול להיגרם על ידי רעידת אדמה ייווסף אותו חלק מהעומס השימושי המוגדר בתקן.
(3)לעומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח ייווסף העומס השימושי או אותו חלק ממנו הגורם יחד עם שאר העמסים למאמצים מקסימליים.
(ב)בחישוב יציבות השלד על חלקיו לא יצורפו העומס העלול להיגרם על ידי כוחות הרוח והעומס העלול להיגרם עקב רעידת אדמה.

36.00. 7בבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) תתוכנן מערכת אלמנטים מקשיחים הן במישורים אופקיים והן במישורים אנכיים, המסוגלים לשאת את כל העמסים האופקיים המפורטים בסעיף 7.35.00.

37.00. 7(א) ואלה האלמנטים המקשיחים האנכיים המסוגלים לשאת את ההטרחה הנובעת מהעומס המקסימלי כמפורט בסעיף 7.35.00;
(1)קירות בודדים;
(2)קירות במערכות;
(3)מסגרות קשיחות;
(4)מסבכים אנכיים;
(ב)בחישוב הכוחות הפועלים על האלמנטים המקשיחים האמורים תובא בחשבון האכסצנטריות של הכוחות התוקפים ביחס למרכז הקשיחות, והאכסצנטריות האמורה לא תהיה קטנה מ- 5% מאורך ציר הבנין הניצב לכיוון פעולת העומס האופקי.

38.00. 7(א) בקביעת קשיחות קיר מסיבי כאלמנט מקשיח יבואו בחשבון מידות הפתחים שבו אם ארכם גדל מ- ¼ אורך הקיר וגבהם עולה על ¼ גובה הקומה.
(ב)המהנדס האחראי לביצוע השלד יתכנן את נשיאת כל המאמצים מסביב לפתח האמור.

39.00. 7(א)תקרות הביניים בבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) ישמשו כדיאפרגמה קשיחה המעבירה את העומס האופקי אל האלמנטים האנכיים בכל קומה.
(ב)התקרות האמורות ישאו את כל כוחות הגזירה והמומנטים המתעוררים בהן עקב הכוחות האופקיים על ידי שימוש באמצעים אלה:
(1)תקרה מסיבית או הוספת צלעות מחלקות בתקרת צלעות;
(2)עיבוד פרטי החיבורים בין הקירות המקשיחים ובין התקרה הבולטת מעבר להם באופן שהתקרה תוכל לשאת גם את
כוחות הפיתול שיתעוררו שם;
(3)בתקרת צלעות תוצק פלטת בטון עליונה, זולת אם לפי החישובים הסטטיים מסוגלות הצלעות לבדן לשאת את ההטרחה הנובעת מהיות התקרה דיאפרגמה אופקית.
(ג)בתקרות המורכבות מאלמנטים טרומיים יש להבטיח העברת הכוחות בין הדיאפרגמות האופקיות ובין האלמנטים המקשיחים.

40.00. 7(א)המהנדס האחראי לביצוע השלד יחשב את ההזזה האופקית המקסימלית של הפינה העליונה של הבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) עקב העומס האופקי המקסימלי.
(ב)בחישוב ההזזה האמורה תובא בחשבון גם שקיעה אלסטית של קרקע היסוד עקב ההעמסה האופקית.
(ג)הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על בנין כאמור המבוסס על סלע שמאמצו המותר עולה על 8 ק"ג / סמ"ר.
(ד)שיעור ההזזה האופקית המקסימלית המותר לא יעלה על 1/2000 מגובה הבנין.
(ה)שיעור ההזזה היחסית המקסימלית בין שתי תקרות סמוכות בפינות העליונות שלהן, לא יעלה על 1/1000 מגובה הקומה שביניהן.

41.00. 7 בשלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) לא יעלה המומנט המהפך עקב העומס האופקי המקסימלי על 2/3 מהמומנט המייצב עקב המשקל העצמי בלבד.

42.00. 7(א)בכפוף לאמור בחלק ה', לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף 7.300 (ב), אלא מבטון מזויין, בטון דרוך, בטון טרום או קונסטרוקצית פלדה.
(ב)שלד כאמור בנוי מבטון מזויין, בטון דרוך ובטון דרום יחושב כמפורט בסעיף 5.02.
(ג)שלד כאמור בנוי מקונסטרוקצית פלדה יחושב בהתאם לתקן.

43.00. 7(א) שלד מקונסטרוקצית פלדה יצופה ציפוי מגן נגד אש (להלן – ציפוי), שיהיה עמיד אש למשך זמן כדלקמן:
(1)הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של 3 שעות לפחות;
(2)על אף האמור בפסקה (1), הציפוי עם שלד של תקרות וקירות פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של שעתיים לפחות;
(3)על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה במרתף הבנין יהווה אלמנט עמיד אש של 4 שעות לפחות.
(ב)הציפוי האמור בסעיף זה ייעשה בדרכים אלו:
(1)עמודי פלדה יצופו מסביב באחד מחומרים אלה: בטון, בטון קל, לבני סיליקט, בלוקי בטון, בלוקי גבס, טיח או חומר בידוד אחר שאושר על ידי מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף 5.01 ויבטיח את עמידות אש הנדרשת;
(2)אם הציפוי עשוי מחומר העלול להתקלף, יחוזק החומר ברשת פלדה שעל גביה חישוקים מחוטי פלדה.
(ג)לא יהיו פתחים בציפוי העמודים; חללים הנוצרים בפנים העמוד עקב הציפוי, יופרדו לפחות בין קומה לקומה או בכל 4.00 מטרים גובה.
(ד)* (1)על אף האמור בסעיף קטן (א), בבנין שישמש לפי האמור בהיתר הבניה בעיקר מגורים, הזמן שבו חייב שלד
מקונסטרוקצית פלדה על ציפויה להיות עמיד אש, יהא הזמן
שנקבע בנספח לסימן זה.
(2)סעיף קטן זה יחול על כלל הבנינים הנועדים כאמור לשמש בעיקר מגורים , וההגבלות לתחולתו של סימן זה שבסעיף 7.33.00(ב) לא יחולו.
(3)לענין סעיף קטן זה, "שלד" – לרבות אותם חלקי הבנין, מקונסטרוצית פלדה על ציפוייהם, שאינם נשואים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו.

44.00. 7 לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) מאלמנטים טרומיים אלא אם יתמלאו תנאים אלה:
(1)האלמנטים הטרומיים יהיו מסוגלים לשאת את ההטרחות המוטלות עליהם;הגנה על שלד מקונסטורקצית פלדה
(2)בכפוף לאמור בסעיפים 7.36.00, 7.37.00 ו- 7.39.00, תובטח העברת מלוא הכוחות על ידי החיבורים המחברים את האלמנטים הטרומיים.

45.00. 7 ואלה אמצעי הבטיחות שיינקטו להגדלת כושר עמידתו של שלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) נגד הדף אוויר וחדירת רסיסי פצצות בשעת חירום:
(1)קירות מסיביים, הן פנימיים והן חיצוניים, במספר רב;
(2)חיזוק התקרות על ידי הגדלת עוביין.

46.00. 7(א)חיזוק התקרות, לענין סעיף 7.45.00(2) בבנין אשר שטח פתחי חלונותיו פחות מ- 20% משטח קירותיו החיצוניים, יכול שיבוצע באחת הדרכים כלהלן:
(1)ייבנו תקרות מלאות מבטון מזויין שעביו 12 ס"מ לפחות, או תקרת בטון מזויין שעביה 15 ס"מ לפחות, מעל כל קומה
שלישית;
(2)תיבנה תקרת צלעות אם יתמלאו תנאים אלה:
(א)שכבת הבטון מעל לצלעות תהיה בעובי של 8 ס"מ לפחות;
(ב)המילוי בין הצלעות יהיה מבלוקים מלאים מאיטונג, בטקל, בלוקי גג מבטון או חומר אחר בעל תכונות דומות;
(ג)בחישוב העובי המינימלי של התקרה כמפורט בפסקה (1) יחושבו כל 3 ס"מ מגובה הבלוקים האמורים במקום ס"מ אחד עובי בטון מזויין.
(ב)פתחי מרפסת אשר מאחוריהן קירות מילוי בעובי של פחות מ- 20 ס"מ, דינם לענין סעיף זה כדין פתחי חלונות.
(ג)חישוב אחוז הפתחים בבנין כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע לפי קירות הבנין בעלי שטח חזית החלונות הגדול ביותר.

47.00. 7 שלד של בנין גבוה ובנין רב קומות יהיה בנוי מאלמנטים עמיד אש.

נספח (סעיף 7.43.00(ד))

1.(א)בנספח זה
"בנין א'"
- מבנה של דירה אחת או של מספר דירות, לכל גובהו,
ובלבד שאף חלק משטחה של דירה אחת נמצא מעל שטחה של
דירה אחרת שבאותו מבנה;
"בנין ב'"
- מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו עולה על 12 מטרים;
"בנין ג'"
- מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 12 מטרים, אך איננו עולה על 27 מטרים;
"בנין ד'"
- מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 27 מטרים;
"דירה"
- כמשמעותה בסעיף 2.01 לתוספת השניה;
"המפלס הקובע"
- מפלס הכניסה הקובעת של הבנין, ואם היו במבנה מתחת המפלס של הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים – מפלס הרצפה הנמוכה ביותר שבקומה או בקומות אלה;
"חדר כביסה"
- חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד;
"שימוש מסחרי"
- שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימוש של הבנין למגורים.
(ב)ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים, ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה על פי הממדים של המבנה כולו, לרבות התוספת.
2.הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמיד אש, כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 931.
במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על 40 מטרים מעל המפלס הקובע, יהא הזמן שבו חייבים עמודים, קורות וקירות נושאים לעמוד באש 3 שעות ולא 2 שעות כאמור בסעיף 2 לנספח זה.

סימן ח': אספקת מים ומיתקני תברואה בבנינים

55.00. 7 כל אימת שלחץ המים הזורמים מצינורות האספקה הראשיים אין בו כדי אספקת מים לכל הקבועות בבנין גבוה או רק קומות במידה הדרושה וברציפות, יינקט אחד האמצעים כלהלן בהתאם לצורך ועל דעת המהנדס להגדלת שיעור האספקה כאמור:
(1)יותקן מכל כובד ביתי;
(2)תותקן מערכת הסנקה בהתאם להל"ת או על פי הנחיות מפעל אספקת מים מקומי.

56.00. 7(א)בבנין רק קומות יותקנו מכל או מכלים עיליים שיכילו 15 מטרים מעוקבים מים לצרכי כיבוי ושיהיומחוברים לרשת ברזי הכיבוי.
(ב)המכלים האמורים בסעיף קטן (א), יחוברו לרשת אספקת המים של הבנין, כדי למנוע התהוות מים עומדים בתוכם.
(ג)בקביעת מקומם, צורתם וחוזקם של המכלים יובאו בחשבון שיקולים תברואיים, בטחוניים ואסתטיים.

57.00. 7(א)חיבור מערכת אספקת מים בבנין גבוה או רב קומות יבוצע באמצעות מד מים ראשי, ומדי מים דירתיים לכל צרכן מים בבנין.
(ב)על דעת המהנדס אספקת מים מקומי יותר לרכז את מדי המים הדירתיים בכל קומה במקום שהגישה אליו נוחה.
(ג)להפסקת פעולתה של מערכת אספקת המים בבנין גבוה או רב קומות יותקן לצד מוצאו של מד המים הראשי שסתום מפסיק ראשי, במקום שהגישה אליו נוחה.

58.00. 7(א)בכל בנין, ליד מד מים ראשי, יותקן מעקף ומד מים משולב לצינור אספקת המים ולצינור המעקף.
(ב)המעקף יהיה בעל קוטר שווה לזה של צינור אספקת מים.

59.00. 7 בכל בנין גבוה ובנין רב קומות יחובר לכל קו אספקת מים לצרכי כיבוי, שסתום חד כיווני בקוטר של "4 להסנקת מים מרכב כבאות לכל ברזי הכיבוי שבבנין.

60.00. 7 התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות, התשי"ט 1959, ותקנותיו.

61.00. 7 התכניות של מערכת אספקת המים בבנין גבוה או רב קומות טעונות תיאום עם מפעל אספקת מים מקומי ועם רשות הכבאות ואישור המהנדס.

סימן ט': התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש

66.00. 7 בסימן זה

"מערכת שמש"
-מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש;
"תפוקת החום היומית של הקולט"
-כהגדרתה בתקן ישראלי ת"י 579, חלק 1;
"מערכת פתוחה"
-מערכת שמש שבה המים בתוך מכל האגירה מתערבבים עם המים המחוממים שבתוך הקולט;
"מערכת סגורה"
-מערכת שמש שבה חימום המים בתוך מכל האגירה נעשה באמצעות מחליף חום;
"כושר העברת חום"
-התוצאה מהכפלה של שטח מחליף החום במקדם העברת החום שלו;
"בנין"
-כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי כל חומר אחר, לרבות תוספת קומה לבנין;
"יחידת דיור"
-כמשמעותה בסעיף 32(ד) לחוק.

66.01. 7(א)לא יוקם בנין ובו מערכת או מיתקן לאספקת מים חמים, אלא אם כן המערכת או המיתקן הם מערכת שמש.
(ב)במערכת שמש לפי סעיף זה לא תפחת תפוקת החום היומית של הקולטים –
(1)אם הבנין נועד לשמש בית מלון, בית הארחה, בית אבות, פנימיה, מוסד חינוך או מטרות כיוצא באלה – מ- 30 קילוקלוריות לכל ליטר צריכת המים החמים ליממה במערכת פתוחה, ומ- 34 קילוקלוריות לכל ליטר צריכת המים החמים ליממה במערכת סגורה;
(2)אם הבנין נועד מגורים – מ- 41 קילוקלוריות ליממה לכל ליטר של נפח מכל אגירה במערכת פתוחה, ומ- 46 קילוקלוריות ליממה לכל ליטר של נפח מכל אגירה במערכת סגורה או במערכת פתוחה עם מכל אגירה אופקי.
(ג)בבנין הנועד למגורים שתותקן בו מערכת שמש –
(1)יהא כושר העברת החום של מחליף החום במערכת סגורה  1 צלסיוס, לכל ליטר של נפח מכל האגירה;
°לפחות 1.5 ואט ל-
(2)ינהגו ביחידת דיור שבה תותקן מערכת פתוחה, לפי האמור בסעיף 7.66.03;
(3)לכל יחידת דיור יהא מכל אגירה אחד משלה.

66.02. 7(א)על מכל אגירה וקולט בבנין למגורים יחולו הוראות המיוחדות שבסעיף זה.
(ב)נפח מכל האגירה במערכת שמש יהיה:
(1)לכל יחידת דיור בת חדר אחד – 60 ליטרים לפחות;
(2)לכל יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים – 120 ליטרים לפחות;
(3)לכל יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר – 150 ליטרים לפחות.
(ג)במכלי אגירה ובקולטים, שיותקנו על גגו של בנין, יקויימו לשביעות רצונה של הועדה המקומית, הוראות אלה:
(1)המכל והקולט לא יהוו מפגע חזותי;
(2)המכלים ירוכזו במבנה או במבנים שישתלבו מבחינה ארכיטקטונית בבנין כולו;
(3)הצבע של מכל האגירה יהא לבן, אלא אם כן קבעה הוועדה המקומית אחרת.

66.03. 7 מערכת שמש תתאים לתקן ישראלי ת"י 579, למעט הסעיף 3.9 שבחלק 4 לאותו תקן.

66.04. 7(א)במרכת שמש תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים למקרים שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו.
(ב)למערכת הגיבוי יהא הכושר לחמם את המים שבמכל האגירה לטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס.
(ג)מערכת הסקה מרכזית יכול שתשמש כמערכת גיבוי.

66.05. 7 היו הבנין או תוספת הקומה, כולם או מקצתם מיועדים לתעשיה, למלאכה, או לבית חולים, או היה הבנין בנין רב קומות, לא יחולו הוראות תקנות אלה עליהם או על אותו החלק המשמש למטרות אלה, לפי הענין.

66.06. 7 היתה סבורה הועדה המקומית כי מחמת הצללת הבנין שעל הקמתו מבוקש היתר, אין אפשרות לנצל את אנרגית השמש ניצול של ממש, רשאית היא לפטור את מבקש ההיתר מהוראות תקנות אלה לגבי הבנין כולו או לגבי חלק ממנו. ואולם לא תיתן הועדה המקומית פטור לפי סעיף זה, אלא לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף 149 לחוק.

סימן י': אמצעי בטיחות ומניעת בזבוז באספקת מים חמים וסדרי מיזוג אוויר.

70.00. 7*מחמם מים חשמלי (להלן – המחמם) המיועד לאספקה של מים חמים בבנינים, שעליהם לא חלות הוראות סימן ט', יותקן בהתאם להוראות אלה:
(1)המחמם יכיל מכל גלילי, מטיפוס הפועל בלחץ, הניזון בחשמל, שקיבולו אינו עולה על 240 ליטר, ויתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 69.1 ולתנאים אלה:
(א)הלחץ הנומינלי של המחמם לא יפחת מלחץ מקסימלי במערכת אספקת המים הראשית, ויצויין על טבלת הסימון של המחמם;
(ב)במידה ולא ידוע לחץ המים במערכת אספקת מים ראשית, יותקן המחמם בלחץ נומינלי של 8 אטמוספירות לפחות;
(ג)מידות המחמם ומרחקי התקנתו יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 69.2.
(2)המחמם יצוייד באביזרים שיורכבו בצינור המספק מים קרים למחמם בכיוון זרימת המים, לפי הסדר כדלהלן:
(א)שסתום מפסק;
(ב)שסתום חד כיווני;
(ג)מסעף קמץ סגור בפקק;
(ד)שסתום בטיחות שיחוו עליו תנאים אלה:
(1)שסתום בטיחות יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 405;
(2)גודל נומינלי של שסתום הבטיחות יתאים לגודל המחמם כמפורט להלן:
(א)למחמם עד 150 ליטר בלבד – "1/2;
(ב)למחמם מ- 150 ליטר עד 240 ליטר – "3/4;
בהעדר שסתום בגודל נומינלי "3/4 אפשר להתקין שני שסתומים בגודל נומינלי של "1/2 כל אחד, כמסומן בתרשים שבנספח לתוספת זו.
______________
(3)מוצא שסתום הבטיחות ייבנה כדלקמן:
(א)שסתום הבטיחות ינוקז אל מערכת הנקזים של הבנין;
(ב)הניקוז האמור יבוצע באמצעות צינור פליטה או כל אבזר תיקני אחר;
(ג)צינור הפליטה יכול להיות מותקן בתוך הקיר או מחוצה לו; הצינור מחוץ לקיר יהיה מחוזק;
(ד)אם הניקוז יעשה באמצעות משפך, יהיה קוטרו של המשפך 60 מ"מ לפחות ומוצא צינור הפליטה יסתיים במרחק של 2 ס"מ מעל פני המשפך;
(ה)כפוף לאמור, יותקן מוצא שסתום הבטיחות כך שתובטח זרימת המים כלפי מטה והיא תהיה גלויה לעין.
(4)כפוף לאמור בסעיפים קנטים (1)(א) ו- (1)(ב) יותקן וסת לחץ ביתי או שכונתי, אם הלחץ במערכת אספקת המים הראשית עלול לעלות על הלחץ הנומינלי של המחמם ושסתום הבטיחות.
(5)תוכן גישה נוחה למערכת האבזרים של המחמם.
(6)המחמם ומערכת האבזרים יותקנו כמפורט בתרשים שבתוספת.

71.00. 7(א)מיתקן לחץ סגור המהווה מקור אספקה מרכזית של מים חמים בבנין
- יצוייד באבזרי בטיחות שיורכבו בצינור המספק מים קרים למיתקן האמור לפי הסדר כלהלן:
(1)מגוף;
(2)מד מים;
(3)מגוף לביקורת פעולתו של השסתום החוזר (חד כיווני);
(4)שסתום חוזר (חד כיווני);
(5)מגוף;
(6)שסתום בטיחות עם צינור גלישה;
(7)מנומטר.
(ב)במיתקן פתוח ללא לחץ יורכבו אבזרי בטיחות לפי הסדר כלהלן:
(1)מגוף;
(2)מד מים;
(3)מגוף;
(4)הידרומטר.
(ג)הבידוד שעל גבי צינורות המים החמים – בין במיתקן לחץ סגור ובן במיתקן פתוח ללא לחץ – יהיה מחומר בלתי דליק, בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755;
(ד)צינורות מיתקני ההסקה המרכזית יבודדו בחומר בלתי דליק, בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755;
(ה)בדיקת אי דליקותו של חומר הבידוד כאמור תיערך בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755.

72.00. 7 צנרת אספקת מים חמים תותקן בשיטה מחזורית למניעת בזבוז מים והמרחק בין המחמם לבין נקודת הצריכה המרוחקת ביותר –
Developed Length – ייקבע בהתאם להל"ת.

73.00. 7 לא תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מים אלא אם יתמלאו לגביה התנאים האלה:
(1)יהיה שימוש חוזר במי הקירור;
(2)מי הקירור לא יחזרו למערכת מי השתיה.

74.00. 7 מערכת מובילי אוויר, המיועדת לחימום הבנין, לקירורו ולאוורורו, תתוכנן ותיבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1001.

סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור


80.00. 7 בכפוף לאמור בסעיפים 7.00.30 ו – 7.00.31 לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה:
(1)החדר יהיה צמוד לקיר חיצון ומופרד מיתר חלקי הבנין על ידי קירות ורצפות עשויים מאלמנטים עמידי אש 3 שעות לפחות;
(2)החדר יכיל שתי דלתות אש אשר –
(א)האחת ישירה אל חלל האויר החיצון;
(ב)השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה;
(ג)ייקבעו להן ספים מורמים למניעת זרימת דלק החוצה;
(3)החדר יהיה מאוור אוויר צח הדרוש לשריפת דלק ופתחי פליטת העשן יותקנו בגובה המבטיח סילוקו.

81.00. 7(א)בכל בנין ייבנו חדרי ההסקה של דודי מים חמים בהתאם לתקן ישראלי ת"י 932.
(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א) תהא עמידות אש לענין סעיף 202.5.3 לתקן הישראלי ת"י 932 – עמידות אש של דלת אש.

סימן י"ב: אספקה מרכזית של גזי נפט


83.00. 7 אספקת גז מרכזית לבנין על מתקניה ואבזריה תבצוע על פי התקן הישראלי, ת"י 158.


סימן י"ב: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים

85.00. 7(א)מערכת הארקה תותקן בבנין בהתאם לתקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ"א – 1981.
(ב)מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תהא בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1173.
(ג)מערכת הגנה מפני פגיעות ברק תותקן בכל בנין שבו מספר אחוזי הניקוד, על פי האמור בסעיף 5 לתקן האמור, בטבלאות מ- 1 עד 6 שבו, מגיע ליותר מ- 60, נתגלו חילוקי דיעות לענין חישוב אחוזי הניקוד, יכריע המהנדס.

סימן י"ד: גנרטור חשמלי


88.00. 7(א)גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בגלל גבהו, יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארת חדרי מדרגות מוגנים, מערכות מדרגות חיצוניות, המקלטים והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבנין ומבקריו, וכן להפעלת המשאבות לדחיסת מים לקומות העליונות ולמערכת האיוור המיכני של המקלטים והמעליות.
(ב)הגנרטור יותקן כך שעם הפסקת זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל ציבורית יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי.
(ג)הגנרטור יותקן על מי הוראות שיתן האחראי לביקורת על התקנת מיתקני החשמל בבנין, לפי כללי המקצוע המקובלים.
(ד)יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום; הוא יותקן במקום נוח לגישה.
(ה)גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין ויחולו עליו הוראות אלה;
(1)הוא יוקף קירות בנויים מהרצפה עד לתקרה מאלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות;
(2)חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ והגזים הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ;
(3)דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש;
(4)יותקן מקום לאיחסון הדלק הנוזלי שיהיה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז – 1976, ואחת היא אם האחסנה במסגרת עסק או לא, לענין זה רואים את התקנות האמורות כחלות על בניינים המשמשים למגורים, למשרדים ולכל מטרה אחרת אפילו איננה עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.

סימן ט"ו: מניעת מכשולי טיסה מעל בנין


89.00. 7(א)סימון יום ותאורת לילה המשמשים אזהרה מפני מכשולי טיסה יותקנו מעל בנינים כאמור בסעיף 7.85.00(ב) ובנסיבות מיוחדות, לפי הוראות הועדה המקומית – מעל בנינים אחרים.
(ב)סימון יום יבוצע באמצעות אחד הדברים האלה:
(1)דגלונים בצבע כתום או לבן זוהר;
(2)פסים או משבצות צבועים על הבנין או על מיתקן בבנין, בצבע כתום ולבן זוהר;
(3)כדורים תלויים על עמודי חשמל או קווי חשמל.
(ג)תאורת לילה תבוצע באמצעות תאורת אזהרה שצבעה אדום, ובהתאם לפירוט כלהלן:
(1)עוצמת הנורה – 300 וואט;
(2)כל נקודת תאורה תכיל שתי נורות בחיבור מקבל;
(3)זוג נורות כאמור יורכב על גבי מוט שגבהו 1.50 מטר לפחות מעל המקום הגבוה והבולט ביותר בכיוון אנכי שבבנין;
(4)הנורות יופעלו משקיעת החמה עד זריחתה על ידי מפסק כמות אור, המכוון לצפון;
(5)הנורות יחוברו למקור מתח משני כמפורט בסעיף 7.88.00 באמצעות מפסק מחליף אוטומטי;
(6)בנסיבות מיוחדות ובהתאם להוראות הועדה המקומית יותקן סימון אזהרה בצורת נורות שיהבהבו בתדירות של 40 פעם בדקה;
(7)מערכת תאורת האזהרה תכלול מפסק המאפשר, בתנאים מסויימים, למי שהוסמך לכך, כיבוי התיאורה והפסקת המתח, הן ממקור המתח הראשי והן ממקור המתח המשני;
(8)המפסק יותקן במקום מרכזי ובולט לעין, בצורה שתאפשר לאדם המוסמך לכך גישה אליו והפסקת הזרם כאמור.
(ד)תופעל תאורה ידנית בימים בהם הראות קשה, עקב ערפל, אובך, סופות חול וכדומה.

סימן ט"ז: מיתקנים לסילוק אשפה בבנין גבוה או רק קומות

90.00. 7 בכפוף לאמור בחלק ו' יבוצע סילוק אשפה מבנין גבוה או רב קומות באמצעות אחד המיתקנים האלה:
(1)מעלית שירות המותקנת לצד המטבחים כאמור בסעיף 7.06.00 והמשמשת לנשיאת פחי אשפה, נפט וחמרים אחרים כיוצא באלה;
(2)צינור אשפה יבש.

91.00. 7 בכל קומה תהיה גישה ממקום אצירת האשפה בדירה, במשרד או בחלק בנין דומה אחר, אל מעלית שירות.

92.00. 7(א) בחישוב נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין המותקנים על גלגלים והמורקים אל כלי רכב לאיסוף אשפה של רשות מקומית, יובאו בחשבון הדברים האלה:
(1)כמות אשפה משוערת העוברת דרך צינור אשפה יבש במשך יומיים;
(2)מספר המיכלים הרזרביים הדרוש לאצירת האשפה בשבתות ובחגים כשאין שירות לאיסוף אשפה על ידי הרשות המקומית.
(ב)נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין ייקבעו בתיאום עם מחלקת התברואה של הרשות המקומית.

93.00. 7 בבנין גבוה או רב קומות ייעשו הסידורים הדרושים לניקויו, שטיפתו ואיוורו של המצנח מעל לגג הבנין ולסילוק המים ששימשו לשטיפת המצנח ומשטח מיכלי האשפה אל רשת הביוב.

סימן י"ז: הוראות שונות לגבי בנין גבוה או רב קומות
94.00. 7 חיבור צנרת אספת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב קומות שבאדמת חרסית פעילה יהיה גמיש ובר קיימא.

95.00. 7 בכפוף לאמור בסעיף 2.28 יותקנו בבנין גבוה או רב קומות מיתקנים קבועים או ניידים להבטחת מנקה השמשות מבחוץ מסכנת נפילה.

96.00. 7(א)מינהרה ופיר יופרדו בבנין גבוה או בנין רב קומות לכל ארכם וגובהם
על ידי קירות עמידי אש של שעתיים לפחות.
(ב)בכל קומה יהיה פתח כניסה לפיר.
(ג)הפתח האמור בסעיף קטן (ב) יהיה סגור על ידי דלת אש.
(ד)במינהרה יהיו כניסות בכל 50 מטרים לכל היותר, עם דלת אש, כאמור בסעיף קטן (ג).

97.00. 7 בחלקו העילי של פיר יותקן פתח לשיחרור עשן ששטחו לא יקטן מ- 8% משטח החתך האפקי של הפיר; הפתח יהיה פתוח בדרך קבע או יצוייד במנגנון פתיחה אוטומטי וידני.

http://www.benezra.co.il/