זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תשם 1980

מאת: המערכת

הגדרות בחוק זה

"אזור" - אזור שבו לפחות בית אחד;

"בית" - לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו לצורך הבית; לעניין חוק זה אין נפקא מינה לחומר שממנו נבנה הבית, למטרה שהוא משמש, ולהיותו תפוש או פנוי;

"בעל בית" - כל אחד מאלה:

1. הבעל הרשום או הזכאי על פי הסכם בכתב להירשם כבעל.

2.חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות, כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-9691, או מי שזכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות.

3. נציגות בית משותף או נציגות בית לפי פרקים ו' או 1'ו לחוק המקרקעין,תשכ"ט-1969.

"המנהל" - מי שימנהו השר להיות מנהל לעניין חוק זה.

"השר" - שר הבינוי והשיכון;

"ראש רשות מקומית" - לרבות כל אדם אשר ראש רשות מקומית העביר אליו בכתב את

סמכויותיו לעניין חוק זה.

"שיפוץ"

1. עבודות צביעה, טיוח, סיוד, סתימה, מילוי וציפוי.

2. שינוי מקום הצנרת החיצונית.

3. ריצוף, גינון ותיקוני בניה.

4. עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים.

5. הריסה, החלה וסילוק של כל דבר הפוגם במראה החיצוני של הבית; והכול - לעניין תיקון הרכוש המשותף של בית או לעניין שיפור חיצוניותו.

הכרזה על אזור שיפוץ

השר רשאי להכריז ברשומות:

1. על פי פניה מאת ראש הרשות המקומית - כי אזור בתחום אותה רשות מקומית יהיה אזור שיפוץ.

2. על פי פניה מאת הממונה על המחוז - כי אזור באותו מחוז, שאינו בתחום רשות מקומית, יהיה אזור שיפוץ.

3. לכל אזור שיפוץ רשאי השר לקבוע את פרטי השיפוץ ואת אופן ביצועו.

שיעור השתתפות בהוצאות השיפוץ

1. השר יקבע לגבי כל אזור שיפוץ, ואם אזור השיפוץ בתחום רשות מקומית – בהתייעצות עם ראש הרשות, את שיעור ההשתתפות של הממשלה בהוצאות השיפוץ, ובלבד שלגבי דירת מגורים לא יפחת שיעור זה 30%-מ מעלות השיפוץ.

2. השתתפות הממשלה בשיפוץ בנין או חלק מבנין המשמש למגורים אשר חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-2791, חל עליו (להלן - מושכר מוגן), לא תפחת מ - 60% מעלות השיפוץ; בעל הבית והדייר המוגן ישתתפו בחלקים שווים ביתרת עלות השיפוץ, והדייר ישלם את חלקו כאמור לבעל הבית; אופן ביצוע התשלום ומועדו ייקבעו בתקנות.

הודעת שיפוץ

1. המנהל, באישור מהנדס הועדה המקומית או מוסד תכנון לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-5691, הכל לפי העניין, רשאי לשלוח לכל בעל בית באזור השיפוץ הודעה בכתב הדורשת ממנו לבצע בביתו את עבודות השיפוץ המנויות בהודעה (להלן - הודעת שיפוץ); במושכר מוגן תישלח הודעה כאמור גם לדייר. (ב) הודעת שיפוץ תכלול את התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות, את התקופה שבה יש לבצען, ואת חלוקת הוצאות השיפוץ.

2. בעל בית שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה תוך התקופה הנקובה בה.

3. הודעת שיפוץ, חתומה בידי המנהל, כמוה כהיתר לפי חוק התכנון והבניה לביצוע העבודות המנויות בה.

רשות כניסה

1. המנהל, או מי שהוא הסמיך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוץ לצורך ביצוע הוראות חוק זה.

2. לא יפריע אדם למנהל או למי שהוא הסמיך כאמור בסעיף קטן (א) ולא ימנע ממנו שימוש בסמכויותיו על פי חוק זה.

ביצוע עבודות בידי המנהל

1. דרש המנהל מבעל בית בהודעת שיפוץ לבצע עבודות שיפוץ, ולא ביצען או לא ביצען כהלכה,או ביצען שלא לפי התנאים, הדרכים והפרטים שנקבעו בהודעת השיפוץ, או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה לכך, רשאי המנהל לבצע בעצמו או על ידי אחר את עבודות השיפוץ הדרושות, ולחייב את בעל הבית בהוצאות השיפוץ בהתאם לחלקו על פי ההודעה.

מסירת הודעות

1. מסירת הודעה לפי חוק זה תהיה כדין, אם נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים, או לכל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה או הודבקה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הבית הנדון בהודעה.

עונשין

1. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - קנס 5,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת,דינו - קנס נוסף 500 שקלים בעד כל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת המנהל.