זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה, התשל"א - 1971

מאת: א.בן עזרא


בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בתקנון אלה
"ועדה"- ועדה מקומית, לרבות ועדה מיוחדת שהוקמה לפי סעיף 34 לחוק, ועדה מחוזית המשתמשת בסמכויותיה לפי סעיף 12 לחוק וועדה משותפת שהוקמה לפי סעיף 37 לחוק ושניתנו לה סמכויות לפי סעיף 39 לחוק לעניין תקנות אלה;
"ועדה מחוזית" - בטלה;
"ועדה מקומית" - ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק;
"שמאי מקרקעין" - כשמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, התשכ"ב - 1962;
"תובע" - התובע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק.
2.תובע יגיש תביעה לפיצויים בטופס שבתוספת למשרדי הועדה שבתחום מרחב התכנון שלה נערכה התכנית.
3.תובע יצרף לטופס שבתוספת הערכה של שמאי מקרקעין, וכן ראיות לאימות העובדות המפורטות בטופס שבתוספת.
4.הוועדה תאשר את קבלת התביעה בספח לטופס שבתוספת.
5.הוועדה תסיים את הדיון בתביעה לפיצויים תוך תשעים ימים מיום קבלתה.
6.- 11. בטלות

7.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), התשל"א – 1971".

חיקוקים בתכנון ובניה

טופס (תקנות 2 ו- 4)
תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה),
התשל"א - 1971

בקשה לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק

שם התכנית __________________________________________________
מס' התכנית__________ תחילת תוקפה מיום__________________________
אל הועדה המקומית/המיוחדת/המשותפת* לתכנון ולבניה____________________
אני החתום מטה_______________________________________________
(שם פרטי) (שם משפחה) מס' זהות) (שם החברה)
המען_____________________________________________________
מבקש לשלם לי פיצויים בשל פגיעה במקרקעין בגוש_________ חלקה________
שנפגעו על ידי התכנית האמורה שלא בדרך הפקעה.
פירוט הזכות במקרקעין: בעלות/חכירה/זכות מעבר/זכות אחרת*:_____________
פירוט הפגיעה_______________________________________________
פירוט סכום הפיצויים___________________________________________
אני מצרף בזה –
1. הערכת שמאי מקרקעין_________ מ_________ מתאריך__________
2. ___________________________ ראיות נוספות
3. ___________________________ ראיות נוספות
4. ___________________________ ראיות נוספות
5. ___________________________ ראיות נוספות
6. ___________________________ ראיות נוספות

תאריך___________________ חתימת המבקש____________________
הוועדה המקומית/המיוחדת/המשותפת* לתכנון ולבניה__________________


אישור

ביום__________ הוגשה על ידי_________ תביעה לפיצויים לפי______________
פרק ט' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
כל החלטה בדבר התביעה או כל הודעה אחרת תישלח לתובע בדואר.
חתימת מזכיר הוועדה___________________


*מחק את המיותר.

י"ד באדר התשל"א (11 במרס 1971)


יוסף בורג
שר הפנים
__________


https://www.benezra.co.il/