זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - היתר לעבודה מצומצמת והמצאת צווים התשכ"ט 1968

מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בתקנות אלה

"בעל זכות בנכס" -כמשמעותו בתקנות 2א עד 2ג לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות הבניה), ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;
"היתר" -היתר לעבודה מצומצמת לפי פרק ה' לחוק;
"הוועדה" -הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין;
"מהנדס" -מהנדס הוועדה;
"מצללה (פרגולה)" -מבנה ללא קירות שתקרתו משטח הצללה הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו;
"עבודה מצומצמת" -בניה בבניין קיים או ליד בנין קיים, של תורן לאנטנת טלויזיה או רדיו, דוד שמש, סגירת מרפסת בתריסים, התקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומיתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי, בניית גדר שגבהה בצד הגבוה אינו עולה על 1.50 מטרים והתקנת מצללה, למעט בניה והריסה המשנות אלמנטים של שלד הבניין כאמור בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותוכניות קונסטרוקציה), התשכ"ח – 1968 ובניית מיתקנים לפינוי אשפה ומיתקנים לאחסון גז ביתי;
"קו בנין" -כמשמעותו בתקנות הבניה.

2.על אף האמור בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 יחולו על עבודה מצומצמת ההוראות של תקנות אלה אך הוראה זו אינה גורעת מתחולתה של תקנה 2א(7) לתקנות הבניה.

3.(א)לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם עשה המבקש כל אלה:
(1)הגיש בקשה לכך בשלושה עותקים, בטופס שבתוספת;
(2)הפקיד פיקדון בסך של חמש לירות;
(3)צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;
(4)בבקשה להתקנת תנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת, מיתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי ומיתקן לאחסון גש ביתי – מסר למהנדס בכתב פרטים על גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, וסוגו ומיקומו של המיתקן לאחסון גז ביתי וסוג הגז שבמכל;
(5)לבקשה להקמת מצללה – צירף פרטים בדבר מיקומה וגודלה, ולפי דרישת המהנדס – גם חישובים סטטיים.
(ב)הוועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים בכל הנוגע ליציבות הבניין ובטיחות הציבור ולעיצובו האדריכלי.
(ג)הוועדה לא תתן את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה, או – בבית משותף – לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.
3א.מצללה יכול שתבלוט מעבר לקו הבניין עד 40% אל תוך המרווח שבין קו הבניין לבין גבול המגרש.

4.ההיתר יינתן על גבי חלק ב' של טופס הבקשה שבתוספת.

5.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט – 1968".

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968
תוספת- (תקנות 3 ו- 4)

חלק א'-בקשה להיתר לעבודה מצומצמת

תיק בנין מס' _____________
אל: הוועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית לתכנון ולבניה _____________
אני החתום מטה ___________________________________________
(שם משפחה ושם פרטי) (מס' הזהות)
המען:__________________________________________________
מבקש היתר לעבודה מצומצמת בבנין הנמצא ב ______________________
ברחוב ________________ מס' ________ גוש _______ חלקה _______
בן ________ קומות שבו מספר חדרי מדרגות הוא: ___________________
ויש בו דירות / משרדים / יחידות* _________ עם גג שטוח / משופע* _______
תיאור העבודה המצומצמת: _____________________________________

אני מצהיר כי הנתונים שנמסרו על ידי לעיל הם נכונים ומתחייב לבצע את העבודה המצומצמת לפי ההיתר שיינתן על סמך בקשה זו והתנאים שתתנה הוועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית.

תאריך ________________________________
חתימת המבקש __________________________
חתימת בעל הזכות בנכס ________________
(תיק מס' _________________)

חיקוקים בתכנון ובניה

לשימוש הוועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית בלבד

הבקשה ____________________________ נתקבלה ביום ________________
שולם פקדון בסך של חמש לירות, לפי קבלה מס' _________ מיום __________
הוועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית בישיבה מס' __________________
מיום _____________
מאשרת.
דוחה.מאשרת בכפיפות לתנאים המפורטים בהיתר.
קובעת לדיון מחדש ביום ______________

הודעה בדבר האישור נשלחה ביום ______________
אגרת בניה בסך _______________ לירות
שולמה לפי קבלה מס' _______________ מיום ___________

חלק ב'- היתר לעבודה מצומצמת

היתר לעבודה מצומצמת מס' _________ אושר וניתן בזאת למבקש ביום _________
תנאי ההיתר: ________________________________________________
חתימת הוועדה המקומית / רשות הרישוי המקומית / חתימת מהנדס הוועדה
המקומית _____________

ו' בכסלו התשכ"ט (27 בנובמבר 1968)

חיים משה שפירא
שר הפנים
____________
פורסם: ק"ת 2326, התשכ"ט, 19.12.1968


תקנת התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239
לחוק), התשל"ח – 1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה –1965, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי"ז – 1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

1.על מסירת צו לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, יחולו הוראות סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה – 1965.

2.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), התשל"ח – 1978".ל' בניסן התשל"ח (7 במאי 1978)

שמואל תמיר
שר המשפטים

____________
פורסם: ק"ת 3857, התשל"ח (8.6.1978)


תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים224 ו- 231 לחוק), התשמ"ה – 1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה –1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.על מסירת צו לפי סעיף 224 לחוק וצו לפי סעיף 231 לחוק, יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982.

ט"ו באייר התשמ"ח (6 במאי 1985)


יצחק פרץ
שר הפנים

_____________
פורסם: ק"ת 4814, התשמ"ה (11.6.1985).

https://www.benezra.co.il/