זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

מערכות אינסטלציה וניקוז

מאת: ס.דניאל - מומחה ויועץ בנייה
צנרת - מומלץ להימנע בכל דרך מביצוע התקנת צינורות מים חמים וקרים מתחת לריצוף. במקרים בהם אין ברירה, חובה! להגן עליהם בצורה נאותה מפני קורוזיה.

המודרניזציה בתחום מתקני התברואה השונים , מאפשרת לנו כיום להתקין מערכות מתקדמות בביתנו לתקופה ארוכה במיוחד, עם מערכות ביקורת מתקדמות, ללא חשש מבלאי טבעי ומואץ של מערכות מהדור הקודם [מערכות אינסטלציה מצנרת מגולוונת], עם אורך חיים ממוצע של עשור, עם חשש להצטברות אבנית, משקעים, החלדה, התבקעות צנרת במקומות ללא נגישות שחייבו אותנו לבצע במרב המקרים, מיני שיפוץ, לתיקון הנזילות, בלי לקחת בחשבון את הנזק העקיף, לבית, ריהוט , שטיחים וכד'.


מתקני תברואה מהווים חלק בלתי נפרד ממערכות הבית, הן לגבי בתים בתכנון והן לגבי דירות, מתקני התברואה אינם מערכות אינסטלציה בלבד, אלא, מערכות לחימום תת-רצפתי, מערכות סולריות, מערכות סניטציה [דלוחין], מערכות להשקיית גינות, אדניות פרחים, כלים סניטאריים מסוגים שונים ועוד.
המאמר מהווה סקירה של מערכות מתקדמות בתחום, סקירת מתקני תברואה, תווי תקן, נתונים טכניים וכד', הנחיות כלליות בתחום, המלצות וכד'. על מנת להעלות את המודעות לענף הבנייה בארץ.


צנרת - מומלץ להימנע בכל דרך מביצוע התקנת צינורות מים חמים וקרים מתחת לריצוף. במקרים בהם אין ברירה, חובה! להגן עליהם בצורה נאותה מפני קורוזיה.


מים חמים - חובה! להתקין מערכת מים חמים מחזורית, כאשר המרחק ממקור המים החמים ועד לנקודה המרוחקת ביותר עולה על 25 מ"א.


אוורור שופכין - גובה מינימאלי של צינור אוורור מעל מעקה של גג לא שימוש, 0.30 מ"א, גובה מינימאלי של צינור אוורור מעל מפלס של גג המשמש גם כמפלס מגורים , 180 מ"א.


קבועות סניטאריות- כל מתקן תברואתי חייב לעמוד בדרישות ת"י 1205 על כל חלקיו ונספחיו. חומרים מאושרים לפי החוק לקבועות: חרס מזוגג, חרסינה, ברזל יציקה או פלדה בציפוי אמייל, פלדה לא מחלידה. מידות התקנה לקבועות סניטאריות , על פי ת"י 1205, חלק 3. את המיקום ומידות ההתקנה יש לקבוע בתוכניות, במידה ולא קיימים מידות בתוכניות, מומלץ להתקין את הקבועות הסניטאריות כפוף לנספחים בתקן המצוין, [נספחים א' ו ב'].


חובת ניקוז מי גשם - חובת ניקוז חלה על כל שטח מרוצף, חצרות, חצרות פנימיות, וגג, על הניקוז למנוע נזק לבניין, לבני אדם, לבניין סמוך, או לסביבה. ניקוז של שטח הגבוה ממכסה השוחה הסמוכה, בזרימה עילית או במערכת תיעול אל התיעול הציבורי, ניקוז של שטח הנמוך ממכסה השוחה הסמוכה, במתקן שאיבה אל התיעול הציבורי, קיים איסור לניקוז באמצעות בורות חלחול, ניקוז אל שוחת ביוב.


ניקוז גגות - חובה לנקז כל גג באמצעות גשמות, מקום אפשרי לגשמות:על קירות הבניין, בתוך הבניין עם אפשרות גישה, בתוך קירות או עמודים.


גשמה - צינור אנכי הקולט מי גשם מהגג ומובילים אל אמצעי סילוק, מרזבים.


נקז גג - צינור אופקי בשיפוע קל הקולט מי גשם מהגג ומובילים אל הגשמה.
מזחילה - תעלה פתוחה אופקית בשיפוע קל הקולטת מי גשם מגג משופע ומובילה אותם אל הגשמה.


הוראות ניקוז על פי מפמ"כ 422


מפמ"כ 422 הינו מסמך שנושאו "בתי קבע נמוכים למגורים" ועל פי סעיף 101 מצוין:מפרט זה חל על בתים יחידים נמוכים או על בתים טוריים נמוכים, המיועדים למגורי קבע, להלן: בתים, אשר רצפת קומתם העליונה נמצאת מעל למפלס הכניסה הקובעת לבית בגובה שאינו גדול מ 3 מ'. מפרט זה חל על בתים הבנויים בכל שיטות הבנייה, לרבות בנייה קונבנציונאלית, אין מפרט זה בא לגרוע מהוראות כל דין.

סעיף 207.1 במפרט הנ"ל דן בניקוז, ועל פיו נדרש כדלקמן:

  • לא תהיה זרימת מים מגג הבית לקירותיו - הגג יהיה מנוקז.
  • שיפועי ניקוז לגגות שטוחים יהיו 1.5% לפחות.
  • במרפסת יהיה מרזב אחד לפחות.
  • בגג משופע לא יפחת השיפוע מ - 15 מעלות [בהתאמה למפמ"כ 270].
  • בגגות משופעים, יותקנו מזחלות לאורך השפות הנמוכות האופקיות, שיובילו את מי הניקוז אל המרזבים.
  • שיפועי המזחלות יהיו - 1.5% לפחות.
  • ליד דלתות הכניסה לדירה, יהיה משטח מרוצף לכל רחוב הדלת ועוד 25 ס"מ מכל צד לפחות. רוחב המשטח בניצב לדלת יהיה 100 ס"מ לפחות.
  • מעל הדלת, על כל שטח המשטח, תותקן הגנה מפני גשם ישיר [גגון או התקן אחר].

רשימת תקנים בנושא - [ת"י]

פח פלדה מגולוון - ת"י 103.

צינור פלדה מגולוון - ת"י 124

צינור יציקת ברזל - ת"י - 530

צינור פלסטי קשיח - ת"י 958

סוגי חומרים אפשריים לביצוע גשמות, [מפמ"כ 349]


ניקוז מרפסות - חובה לנקז כל מרפסת בבנין גבוה או רב קומתי באמצעות גשמה, חובה לנקז מרפסת בבנין אחר באמצעות גשמה או זרבובית, יש להפריד גשמה המנקזת מרפסת מגשמה המנקזת גג., חובה להקפיד שזרבובית המנקזת מרפסת לא תגרום נזק לבני אדם או לרכוש.


ניקוז המגרש - יש לכלול בתוכניות הפיתוח של המגרש פתרון לניקוז מי הגשמים בכל המגרש, ובמיוחד לניקוז מי הגשמים הזורמים מהגג.

מי הגשמים שאינם מנוקזים היטב יכולים לגרום לחדירת רטיבות לדירה, להכתמת הקירות ויצירת עובש, לשלוליות מים עומדים, המהווים מפגע תברואתי, ולחדירת מים לסביבת הביסוס וערעור יציבות המבנה, חובה לנקז מים מגגות רעפים או מגגות שטוחים על ידי מרזבים, המנקזים את מי הגשמים בעזרת שיפועים נאותים בגגות בטון, או תעלות פח בגגות רעפים.


צנרת מים - מומלץ להקפיד על צנרת ואביזרים העומדים בדרישות התקן הישראלי, יש להרחיק את צינורות המים החמים והקרים אלה מאלה, תוך הקפדה על בידוד צנרת המים החמים לכל אורכה.


צנרת ביוב ודלוחין - צנרת זו חייבת להכיל פתחי ביקורת בכל מקום שבו היא משנה כיוון, והזויות במקומות אלה חייבים להיות ישרות או עולות על 90 מעלות. צינור האוויר יכוסה בכובע ויסתיים במרחק של לפחות 3 מטרים מפתח של חלון או דלת, ובגובה של לפחות 30 ס"מ מעל מעקה הגג.


שוחות - המהנדס צריך לקבוע את מיקום השוחות, וצנרת הביוב, כולל התחברותם למערכת הביוב הציבורית, כל שינוי כיוון, אופקי או אנכי, וכל הצטלבות צינורות מחייבים שוחה לביקורת.


הגנה על צנרת - את צינורות הביוב האנכיים בתוך הדירה רצוי לצפות ברשת אקספנדית לכסות באריחים, צינורות ביוב חיצוניים רצוי לצפות בעמודים יצוקים, תוך הקפדה לנקודות ביקורת.


קיימים תקנים המוזכרים כולם ו/או בחלקם בהוראות החוק השונות כתקנים מחייבים, כל תקן כזה, גם במידה ולא הוכרז כרשמי, חובה ליישמו בתחום הספציפי. בכל מקרה שלגביו חל חוק המכר [דירות], מחייבים כל התקנים הישראלים, גם אם אינם רשמיים או מחייבים לפי הוראות חוק אחרות, בכל הנוגע למלאכות או מוצרים.

מספר הגשמות המינימאלי לגג ששטחו מעל 150 מ"ר - 2 בקוטר "4 צול לפחות.


בבניין רב קומות, שבו מתרוממים קירות מעל גג מסוים, יש להוסיף לשטח הגג המוטל עוד 50% משטח הקירות הנ"ל.
תוספת לשטח החתך העגול עבור הגשמה עם חתך מלבני - 20%.

מערכות אינסטלציה מתקדמות - יוניפייפ , פסקגול, פלגליוניפייפ - הצינור הרב שכבתי יוניפייפ, הוא דור חדש של צנרת המשלב את יתרונות הפלסטיק והמתכת, יוניפייפ הוא צינור עשוי אלומיניום, המרותך לאורכו, עם שכבות פנימיות וחיצוניות עשויות מפוליאתילן מיוחד הדבוק לאלומיניום באופן הדוק באמצעות דבק מיוחד, הפוליאתילן שהשתמשו בו, הינו פוליאתילן מצולב ובעל יציבות טמפרטורה גבוהה בהתאם ל - DIN E 16833. מיישם טכנולוגיה מתקדמת באינסטלציה ביתית הצינור מורכב מחמש שכבות המהוות מקשה אחת, באמצע אלומיניום, בפנים ובחוץ פוליאתילן מוצלב.


לצינורות בממדים גדולים יותר ולצינורות ישרים יש קירות אלומיניום רחבים יותר, דבר ההופך את הצינורות לקשיחים יותר ומתאימים לשימוש כצינורות מתרוממים [אנכיים].


יוניפייפ מאושר על ידי האיגוד המקצועי של גז ומים בגרמניה [DBGW] , ולכן מתאים גם למערכות מי שתייה על פי דרישות ה - DIN 1988 TRWI. אישור זה כולל הערכה חיובית של החומר בהתאם לדרישות החוק, לשימוש במצרכי מזון ובמתקני מים לשתייה העשויים פלסטיק.


מערכות האינסטלציה עומדים בת"י, האביזרים עומדים בתנאים המוקדמים הדרושים להתקנה בטיח או בבטון.

צנרת יוניפייפ, מתאימים ליישומים סניטאריים, ליישומי חימום, וחימום רצפות, לשימוש כצנרת לרדיאטורים, להולכת מים ממתקן הסקה לחימום מים לחדרי הבית השונים [ראה תמונה]. צינור מרוכב בעל 5 שכבות, עמיד נגד חדירה, שכבה חיצונית ושכבה פנימית עשויים מפוליאתילן, בין צינור אלומיניום מרותך לאורך, שכבת דבק מיוחד מבטיחה את החיבור הטוב ביותר בין פלסטיק לבין מתכת.


עומס קבוע עד: למקסימום 95מעלות צלזיוס בלחץ של 10BAR.
עומס שיא: מקסימום 110 מעלות צלזיוס בלחץ של 10 BAR.

חשוב! הכנות וביצוע מערכות יוניפייפ מתקדמות כפוף להוראות היצרן, הספק בלבד.


סלילקז - מערכת ניקוז מושלמת, מערכת ניקוז תת-קרקעית הכוללת צינורות ניקוז, אביזרי חיבור שונים, כגון:זוויות, מחברי T , מקטיני קוטר, אביזרי קצה , תאי בקרה וכד', בנוסף קיימים למערכת צינורות ניקוז בקטרים בין 100 - 1000 מ"מ ["4 - "40], מערכת הניקוז מיועדת לניקוז כבישים, מסלולים, משטחים שונים, ניקוז מבנים תת-קרקעיים ועוד.


פלגל [מוצרי פלסטיק] - פלגל משווקת לשוק הבנייה בארץ, מערכת , מובילית, המערכת עשויה מחומר אחיד, פוליאתילן קשיח [HDPE], המערכת הינה בעלת יתרונות רבים בתחום צנרת השפכים, הדלוחים ומי גשם, אחד היתרונות הבולטים של המערכת נעוץ בשיטה מהירה וחסכונית של הריתוך, עובי הדופן של הצנרת, מבטיח ריתוך ברמה גבוהה ביותר, מערכת מובילית מאופיינת במגוון רחב של אביזרים, החל ממחסומים השונים בבית ולצנרת המרכזית מחוץ לבניין, המערכת מאושרת להתקנה על ידי מפמ"כ 349, של מכון התקנים [ת"י].


מערכות השקיה - המערכת החשובה ביותר לשליטה מדויקת היא מערכת ההשקיה, היא המהווה את המפתח להצלחת כל פרויקט חקלאי, בנוסף מתאימה מערכת זו גם להטמעה בגינות נוי, דירות גן, משטחי דשא ועוד. האלמנטים המרכזיים במערכת ההשקיה הינם:

תכנון - המתחיל עם מקור המים, שאיבתם ואחסנתם ותכנון מערכת ההפצה. התכנון מתייחס לאפשרויות הפריסה של המערכת, תנאים אקלימיים ועוד.


בקר ראשי - הבקר נותן למגדל שליטה מדויקת על אספקת המים וכמויות הדשן הנחוצים לכל גידול וגידול.


בקר הפעלה - שימוש בבקר הפעלה חשוב השולט על:בקר שליטה אוטומטי בעזרת שעון עצר מקומי, בקר שליטה אוטומטי בעזרת מערכת השקיה ממוחשבת, שליטה חצי אוטומטית בעזרת ברז כמותי (סגירת המערכת בהתאם לכמות המים הקבועה על פי מד מים).


צנרת - החלק המוביל בהפצת המים במבנה, אספקה שוטפת של מים וסילוק מים מיותרים או לא נחוצים מהמערכת. הצינורות עשויים לרוב פוליאתילן ו PVC החל מקוטר חיצוני של 5 מ"מ ומעלה.


מערכת הטפטפות - המערכת שהוכיחה את עצמה ככדאית ביותר מכל שיטות ההשקיה, מערכת טפטוף אינטגראלית עם מרווחים מדויקים בין הטפטפות, החל מ-20 ס"מ עם קצב זרימה החל מ-1.2 ליטר/שעה ועד 4 ליטר/שעה. את השליטה במערכת הטפטפות ניתן לקבל בעזרת בקר ראשי או בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת.

חשוב! לברר אם קימות או הוזמנו תוכניות סופר פוזיציה של המערכות השונות, לבדוק את תוכניות האינסטלציה הסניטארית על רקע תוכנית האדריכלות, הקונסטרוקציה, החשמל ומיזוג האוויר כדי לוודא שאין מפגשים בין המערכות השונות שלא טופלו בכפוף לתוכניות.


לערוך רשימה או לדרוש מהמתכנן של כל האביזרים, כגון:שרוולים, מעברים וכד', האמורים להיות מוטבעים ביציקת הבטון לפני היציקה, על מנת למנוע בשלבים מאוחרים, ביצוע פתחים וקידוחים לא מבוקרים, לוודא שמיקום הארקות היסוד ידועים לקבלן האינסטלציה, על מנת לחבר את השרוולים המתכתיים לפסי השוואת פוטנציאל, בגמר ביצוע מומלץ לקבל מהקבלן המבצע תוכניות עדות.


לוודא שהחומר ממנו עשויים הצינורות והאביזרים השונים תואם את המפרטים הטכניים ואת כתבי הכמויות [פלדה, יציקת ברזל, נחושת, פי.וי.סי, פוליבוטילן,פוליאתילן מוצלב וכד'], חשוב! לוודא שהצינורות המגיעים הינם צינורות חדשים.


חשוב ! לדרוש מקבלן הביצוע , בשלב מוקדם של העבודה, דגמים של כל הקבועות התברואתיות, כגון:אסלות, אמבטיות, כיורים,, אביזרים, כגון:סוללות, ברזים, באישורו של האדריכל ו/או המתכנן. לוודא שכל האביזרים עשויים מפלדה מגולוונת או מפליז ושהסוללות והברזים עשויים מסגסוגת נחושת מצופה כרום ניקל, חשוב! לוודא שהשיש בין שהוא טבעי לבין שהוא עשוי מחומר סינתטי, נקי שלם ומעובד ללא פגמים [חשוב לאחסן מתקני תברואה, במקום יבש ונקי, לא בסמוך לחומרי בניין נוספים למניעת פגיעה], לוודא שעביטי השפכים מצוידים בשפה קבועה מגומי וסבכה מסגסוגת נחושת מצופה כרום ניקל. צינורות המיועדים לשמש כקווי מי גשם העוברים מתחת לבניין יהיו מפלדה שחורה מצופה מבפנים במלט או פלדה מגולוונת, החיבורים יהיו מרותכים.


מומלץ !לבדוק כי כל האביזרים מותאמים לתוכניות, לבדוק את סימוני יחידות האריזה של הצינורות, פוליאתילן, צינורות פלדה, צינורות פי.וי.סי., לבדוק תווי תקן של כל המוצרים, [ת"י].


התקנת צנרת - חשוב! לבדוק שהצינורות מותקנים במקום הנכון בקירות,רצפה,תקרות כפוף לתוכניות, לוודא את יציבות הצינורות לאחר ביצוע העיגונים הנדרשים, במידה וקיים כשל ו/או לא הוכנסו כל האביזרים הנדרשים למעבר דרך בטון לפני ביצוע היציקה או במידה וחלים שינויים תוך כדי ביצוע העבודה, המיקום החדש יהיה באישור המפקח, האישור כפוף לבדיקה עם מהנדס הקונסטרוקציה למניעת נזקים למבנה.


חשוב ! לוודא שהצינורות מורכבים על מתלים ותמיכות, הקבועים לקירות והתקרות באמצעות ברגים מתפצלים, צינורות מים חמים מורכבים באופן שהתפשטותם תהיה חופשית, צינור אנכי חייב להישען על המתלה, המרחק בין המתלים חייב להיות קטן מ 3 מ"א עבור צינור אנכי ו - 2 מ"א לצינור אופקי.

לוודא במידה של מעבר דרך קירות חיצוניים, שהמרווח בין השרוול לבין הקיר אטום לחלוטין בחומרי איטום אלסטומריים, או אחרים, שקצוות השרוולים, מצינורות פלדה מגולוונים או מ פי.וי.סי. העוברים דרך האלמנטים השונים, מנוסרים באופן חלק וישר כשהבליטה מפני השטח הסופיים תואמת את התוכניות עבור הריצוף והטיח.


לוודא שאביזרי ההתפשטות של צינורות למים חמים הותקנו כמסומן בתוכניות, חשוב! במידה ואין סימון כנדרש, לדרוש מהיועץ שהכין את התוכניות של האינסטלציה הסניטארית, כולל פרטי האומגה ונקודת הקבע שתעגן את הצינור לחלק יציב של המבנה. חשוב! שהאוגנים הנגדיים למכשירים ולשסתומים מתאימים לאוגנים המותקנים, שהאטמים הינם מסוג, קלינגריט ושהגישה תאפשר תיקון כשלים נוח, לא לאשר אוגנים ורקורדים מתחת לפני הריצוף., לדאוג שאין מעבר צינורות דרך תפרי התפשטות של המבנה, לדאוג, שאין קווים לאספקת מים מאחורי או מתחת לכיורים, ריצוף, ארונות, אמבטיות, אסלות, במידה וקיים צורך בהעברת צינורות מגולוונים מתחת לריצוף, מומלץ לקבע אותם בשכבת בטון רזה, לבדוק שהמרחק בין קווי מים לקווי חשמל מאושר על ידי יועץ החשמל, חשמלאי ראשי, של המבנה.


חשוב ! שהברגת צינורות פלדה מגולוונת מלאה לאורך כל התבריג , ונאטמה על ידי פשתן ומריחת צבע מיניום, שצינורות פלדה שחורים עם תפר מצופים בציפוי של מלט ועטופים מבחוץ בביטומן חם [זפת], או בשתי שכבות סרט פוליאתילן, במידה של נזקים יש לדרוש, תיקון באמצעות חומר זהה לחומר הקיים, לפני ביצוע ההתקנה. שלאביזרים יש ציפוי פנימי וחיצוני זהה לזה שבצינורות הקו. לדאוג שעומק התעלות הנחפרות עבור קווי אספקת המים, יהיה לפחות 60 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.

בידוד צנרת - לדאוג שקווים לאספקת מים חמים מבודדים בהתאם למפרטים הטכניים, לא לאפשר התקנת הבידוד לפני סיום בדיקת אטימות קטעי הקווים, שקצות חומר הבידוד מחוזקים באמצעות טבעות פח מגולוון, חשוב! שמעטפת הפח מעל הבידוד תהיה צבועה למלוא אורכה כראוי, שצמר הסלעים או הזכוכית מחוזק בסרטי אלומיניום, שהקצוות חתוכים בצורה חלקה ושחומר הבידוד מודבר בהתאם., שקטעי הבידוד עשויים מאלמנט אחד ללא טלאים והדבקות משניות.

אביזרים - ברזים, מגופים, שסתומים, מדי מים, לבדוק אם המיקומים בהתאם לתוכניות, בדיקת מרכזיות וציריות, לוודא שברזים מסגסוגת נחושת המותקנים בתוך הקירות, מצופים כרום, לא לאשר התקנת שסתום מתחת לפני הקרקע, אלא בתוך תא בנוי או יצוק מבטון ללא קרקעית ולדאוג לכיסוי תואם, לבדוק סימטריות, מרכזיות, ואיזון הברזים [פלס], והסוללות למים קרים וחמים, לוודא שברזי המים הקרים נמצאים תמיד בצד ימין.


חשוב ! לבדוק שסוללת אמבט שכיבה נמצאת במרחק השווה לשליש מאורך האמבט, ניתן גם להתקין את הסוללה מעל למוצא, באמבטיית ישיבה, הסוללה תותקן מעל המוצא באמצע רוחב האמבטיה, במידה וקיימים מיתקנים להגברת לחץ בהתאם לתוכניות, חשוב! לבדוק את התקנתם, לבדוק את מיכלי האגירה, סוגי המיכל, צינור המילוי, שסתום, מצוף, צינורות אוורור, צינורות גלישה, צינורות יציאה והרקה.


במקרים בהם קיים דוד חשמל, חשוב! לקבל תעודות ואישורים מתאימים עבור תקינות הדוד לחימום המים, כנ"ל לגבי מערכות סולריות. [ במידה וקיימים אי התאמות לגבי האלמנטים או טיבם , יש להתייחס לת"י 975.


נקזים וצינורות אוורור - לוודא, שצינורות נקזים ואוורור אנכיים מגולוונים או מיציקת ברזל, יחוזקו לקירות על גבי ווים חזקים, שצינורות נקזים ואוורור אופקיים, יחוזקו לבטון התקרה על ידי זיזים מזוויתן או מפרופיל ברזל. צינורות בעלי שקוע, לוודא שהחלל בין התקע והשקע ממולא על ידי חבל חיסום מודבק היטב ונחסם בעופרת. בהתקנה תת-קרקעית, המחבר עשוי פוליפרופילן אדום , או שמתקינים שתי טבעות אטימה מגומי, הצינור יהיה עטוף ב בטון רזה בעובי 10 ס"מ. לדאוג שצינור האוורור יהי בולט לפחות 30 ס"מ משפת המעקה העליון , התקנת כובע אוורור בקצה הצינור.

מאספים, מחסומים, מאריכים - לוודא אם חומר הקופסאות [עופרת או פוליפרופילן תואם את המפרט הטכני וממוקמים כמצוין בתוכניות, שקופסאות מעופרת בעלות קוטר "4 ו "5 [צול], תהיינה בעלות דופן של 3 מ"מ, כולל מריחת 2 שכבות אספלט [זפת], לפני ההתקנה ברצפה, שהצינורות מחוברים לקופסאות הביקורת על ידי הלחמה של רקורד מתאים, שמחסומי רצפה, העשויים, מברזל יציקה, מעופרת, מכוסים ברשת המתחברת למחסום, לוודא שמאריכים מותקנים לפי התוכניות, שמותקן מכסה פליז [רשת], ושהעומק אינו עולה על 30 ס"מ [במאסף "6 [צול], ומעלה].


קבועות תברואתיות - לבדוק אטימות ויציבות חיבורי הקבועות לקירות ולרצפה , לדאוג שהברגים ואמצעי החיבור עשויים מפלדה מגולוונת או מפליז, לוודא שקיים שיפוע נכון של משטחי השיש במטבחים, לדאוג שהברגת האסלות לרצפה בוצעה באמצעות ברגיי פליז.


ניקוז מי גשם - לוודא אם המרזבים האנכיים סמויים ואמורים להיות מוכנסים בתוך העמודים לפני ביצוע היציקה, חשוב! לוודא שקוטר המרזב אינו קטן מ "4 [צול], לבדוק את ריתוכי הצינורות העוברים מתחת לבניין ולדאוג לכסוי בבטון. במידה והצינורות עשויים מפלדה, מצופה מבפנים במלט צמנט, לדאוג שמקומות הריתוך, ימרחו במשחת מגן, כפוף להוראות היצרן. לוודא שראש המרזב בולט מעל המעקה ונסגר במכסה פח מגולוון [ לניקוי במידת הצורך], לא לאשר מוצא חופשי במדרכות או מעברים, לדאוג לכך שזרבוביות ממרפסות לא יאפשרו טפטוף על שטחים המיועדים להולכי רגל ותהיינה מחוברות למרזבים נפרדים עם אגנית מבטון טרומי.


בדיקת הקווים והמתקנים - לא להרשות כיסוי קוויים חיצוניים או קוויים מותקנים בקירות ו/או ברצפה לפני בדיקה סופית, לבצע בדיקת קווי אספקת מים חמים וקרים בלחץ הידראולי של 12 בר לפחות , ולוודא שהלחץ אינו יורד במשך כ 4 שעות, לדרוש שטיפה וחיטוי קווי אספקת מים לפני קבלת העבודה, לבצע בדיקת קווי ניקוז חיצוניים ע"י אטימת הקצוות ומילוי במים [המפלס חייב להישאר קבוע לפחות במשך שעה], לבצע בדיקת קווי ביוב חיצוניים ע"י אטימת קצוות בין תאים בקטע קו ע"י פקקים בהם מותקנים צינורות - עומד בגובה של לא פחות מ 1.20 מ' מעל רום קדקוד הצינור הגבוה ביותר בקו הנבדק, לאחר מכן יש למלא במים את כל המכלול ולוודא שהעומד לא ירד לאחר כ 30 דקות לפחות, לבדוק תא בקרה ע"י מילוי במים עד לגובה המכסה, לאחר שהכנסיות בתא והיציאות מהתאים הסמוכים נחסמו היטב, לוודא שאחרי שעה אחת לפחות לא הופיעו סימני דליפה.


מתקני כיבוי אש


הוראות כיבוי אש כלולות בתקנות שירותי הכבאות, לפני הזמנת נציג רשות כיבוי אש, לאישור מתקני כיבוי אש, חובה לוודא שאלה צוידו בברז כיבוי או גלגילון עשוי צינור גומי באורך 25 מ', וכן קיום כל הדרישות של שרותי הכבאות לתוכניות הגש להיתר.

במקרה של הידרנט חיצוני לוודא, שקוטר הזקף הוא "2 [צול], לפחות ובולט כמטר מעל קו פני הקרקע, יציקת בטון מרובעת 40X40X40 ס"מ יגן על הזווית בין הזקף לבין הקטע האופקי העיגון בקרקע. חשוב! לבדוק אם חומר ומידות הארגז תואמים את המפרט הטכני וכתב הכמויות, בגמר הביצוע והבדיקות, להזמין נציג מרשות הכבאות, המקומית, על מנת לקבל את אישורו לתקינות מתקן הכיבוי.

מערכות סולריות לחימום מים - [ת"י 975]


חובת התקנה - חובת התקנה חלה על כל בניין [כולל תוספת קומה לבניין קיים] שבו מערכת מים חמים, חייב להכיל מערכת סולרית, בסמכות הוועדה לפטור בניין מחובה זו, בצורת הקלה.


מיכלי אגירה [דוודים] וקולטי שמש - בבניין מגורים חובה להקצות מיכל נפרד לכל דירה, את המכלים והקולטים המוצבים על גג הבניין יש לרכז במבנה או מבנים המשתלבים בבניין מבחינה אדריכלית.


רשימה חלקית של תקנים רשמיים ומחייבים [ת"י]


מערכות לכיבוי אש במים,בקרה בדיקה ותחזוקה:L ת"י 1928

מדי מים משולבים למים קרים:ת"י 1464

מדי מים חמים למים חמים:ת"י 1105

מערכות סולאריות לחימום מים:מאיצי חימוםת"י 579 חלק 9

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות:מערכת הספקה מים חמים וקרים:ת"י 1205 חלק 1.

צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים קרים וחמים:הוראות
התקנה
:ת"י 2242 חלק 2.

תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי:ביוב, ניקוז והספקת מיםת"י: 1547

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – מערכות: ת"י 1205 חלק 4

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות:מערכת הספקת מים קרים וחמיםת"י 1205 חלק 0.01

צינורות מיציקת ברזל למתקני תברואה:ת"י 124

מערכות צנרת פלסטיק למים חמים וקרים - פוליפרופילן: כללי:ת"י 5111 חלק 1.

צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח [PVC-U], לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ ואביזרים:ת"י 884 חלק 1.

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג:ת"י 103

צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים חמים וקרים:צינורות מחוץ לבניין:ת"י 1519 חלק 1.

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות:ביוב הבניין ותיעול הבניין:ת"י 1205 חלק 0.04
צינורות ואביזרים מפוליפרופילן [קרים וחמים] למתקני תברואה ביתיים:ת"י 958.

אביזרי צינורות מיציקת ברזל למתקני תברואה:כללי:ת"י 125.

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכותת"י: 1205 חלק 3.

התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות:ת"י 1205 חלק 2

כלים סניטאריים [כפוף לתקן 1205 חלק 3]


הרכבת אמבט - אביזרי הניקוז לאמבטיה יבוצעו מחומר פלסטי או סגסוגת נחושת העומדים בדרישות התקנים הישראלים, חובה שאמבטיה יכלול אביזרי ניקוז כנ"ל, קוטר מוצא מחסום האמבטיה יהיה לכל הפחות "1.5 [צול], וקוטר הנקז יהיה " 2 [צול], לפחות. רום שפת האמבטיה ממפלס הרצפה, בין באמבטיית ישיבה ובין באמבטיית שכיבה, יהיה 45 ס"מ עד 60 ס"מ. בצג האמבט, בצמוד לו, יהיה שטח גישה חופשי, בצורת מלבן, שמידותיו 75X90 סמ"ר.


הרכבת אסלה - קוטר נקז האסלה יהיה "4 [צול], האסלה תחובר לרצפה על ידי ברגים מפלדה לא מחלידה. בחיבור האסלה לקולטן ["4], יותקן אביזר בקרה, אין לחבר את האסלה בצינור שבחלקו, מהאסלה ועד הקיר, לא קיימת נקודת בקורת, אסלה מזרחית תותקן כך שמפלס שפתה יהיה נמוך מהרצפה ב 2 ס"מ, בכל סוגי האסלות, המרחק בין מוצא ברז השטיפה של מיכל ההדחה מהקיר לבין קצה מיכל ההדחה, יהיה 10 עד 15 ס"מ. רום פני האסלה מהרצפה יהיה 39 ס"מ, לילדים 35 ס"מ. לפני האסלה יהיה שטח גישה 75X80 סמ"ר [המידה 80 היא במקביל לקיר, המידה 75 היא בהמשך לציר האסלה.

הרכבת כיור - מחסום הכיור צריך להיות גלוי, כאשר הכיור מכיל את המחסום כחלק בלתי נפרד ממנו, [מחסום סמוי], יש לברר האם יש לכיור תו תקן, או אישור תקינות מטעם מעבדת מכון התקנים. הכיור יותקן במספר שיטות, על הקיר באמצעות ברגים, על הקיר באמצעות זיזים מצינורות מגולוונים בקוטר מינימאלי של 1/2 צול, בתוך משטח עבודה או ריהוט, על מחיצה קלה עם מסגרות הרכבה מפרופילי פלדה מגולוונים, המחוברים לרצפה, על הקיר באמצעות מסגרות הרכבה כנ"ל המחוברות לקיר או לרצפה. רוחב שטח גישה לגבי כיור מטבח או כיור כביסה צריך להיות גדול , מאור שטח גישה.

קיימת חשיבות מיוחדת בביצוע מערכות ומתקני תברואה, על פי תקן, כקבוע בחוק, התייחסות נאותה וביצוע על פי הכללים וכפוף לתקנים בנושא, יבטיח לבונים את ביתם, למשפצים, ולרוכשים דירה חדשה, תפקוד של המערכות המצוינות, מתקני תברואה לאורך שנים רבות, ימנע כשלים עתידיים, ויחסוך טרחה והוצאות מיותרות.

מומלץ לבצע את המערכות, מתקני התברואה באמצעות בעלי מלאכה מנוסים ובעלי הכישורים הנדרשים, מומלץ לבצע את מתקני התברואה כפוף לתוכניות, להוראות המפקח, המתכנן/האדריכל, בקניית מתקני תברואה, צנרת, כלים סניטאריים, מומלץ לרכוש מערכות בעלות תו תקן בלבד, עם הוראות הרכבה ואחריות היצרן ו/או הספק. המאמר מיועד להעלאת המודעות לענף הבנייה בארץ.