זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה

מאת: המערכת
לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:

(1) מפה מצבית;

(2) מפת איתור העבודה;

(3) תשריט סיכמתי של שטחי הבניה;

(4) תכניות בניה;

(ב) הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש, עורך או עורכי  הבקשה, מתכנן שלד הבניין, ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה 2א.

(ג) לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתייה או לשינוי במבנה או בתנאי השימוש בה יצורף, בנוסף לנספחים האמורים, גם האישור הדרוש להקמה או לשינוי לפי תקנה 2 לתקנות הבריכות למי שתייה.

4. (א) מפה מצבית תיערך בקנה-מידה 1:250.

(ב) המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה 1א, ובלבד שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששת החדשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

(ג) במפה המצבית יצוינו —

(1) שטח הנכס וגבולותיו, לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט–1969;

(2) הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן;

(3) קווי בנין;

(4) קווי רחוב;

(5) השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו וכל תנאי מיוחד שבהן.

(6) כל בנין הנמצא במרחק של 10.00 מטרים מגבולות הנכס.

(7) כל בנין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות, וכן  המרחקים בין העצמים האמורים;

(8) גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבניין שלהן.

(9) ברזי שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית;

(10) חץ הצפון;

(11) קנה-המידה שלפיו נערכה המפה.

(ד) הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת מים או מערכת ביוב ציבורית, יצוינו במפה המצבית, נוסף לאמור בתקנת משנה (ג), הדברים הבאים:

(1) קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, וקוטרי הצינורות ומפלסיהם.

(2) תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבניין.

(3) מערכת גז משותפת אם קיימת.

(ה) המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה-מידה 1:2500 ובה יצוינו, בין השאר:

(1) הגושים והחלקות על מספריהם;

(2) רשת קואורדינאטות — אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט–1969;

(3) הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס, תוויהן, שמותיהן ומידת סלילתן.

(ו) על פי דרישת המהנדס תיחתם המפה המצבית ביד מודד מוסמך.

(ז) המהנדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו, בנוסף לדברים המפורטים בתקנת משנה (ד), פרטים דומים המתייחסים לחיבור הנכס לרשתות של שירותים אחרים לתועלת הציבור.

5.

(א) מפת איתור העבודה תיערך בקנה-מידה 1:250, ואם הבקשה הייתה למתן היתר למקום לאסיפות תיערך בקנה מידה 1:100.

(ב) במפת איתור העבודה יציינו הפריטים הבאים, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם הם מוצעים:

(1) הבניינים;

(2) דרכי הגישה לבנינים;

(3) הכניסות לבנינים;

(4) החצרות;

(5) מקומות החניה ומפלסיהם;

(6) מקומות לתליית כביסה;

(7) מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם;

(8) קווי אספקת המים;

(9) החיבור לביוב הציבורי;

(10) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם לא ניתן לחבר את הבנין המוצע לביוב ציבורי;

(11) מקומות לאחסנת מכלי גז מיטלטלים או נייחים;

(12) רשת צנרת לאספקת גז;

(13) מיתקן לחימום מרכזי על-ידי דלק נוזלי;

(14) ארובה וגבהה, ובבנייני תעשיה ומלאכה — גובה בסביבה ביחס לגובה הארובה;

(15) דרכי ניקוז הנכס;

(16) עמודי חשמל וטלפון;

(17) קווי חשמל וטלפון תת-קרקעיים;

(18) גדרות;

(19) תיאור התנאים הפיסיים של הנכס;

(20) בנינים או חלקי בנינים העשויים אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט.

(ג) במפת איתור העבודה יצוינו מידותיהם של הדברים המפורטים בפריט (10) לתקנת משנה (ב) ומיקומם של הדברים המפורטים בפריטים (5) עד (17) לתקנת המשנה האמורה.

(ד) מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ-4.00 מטרים מגבול הנכס הגובל, יצוינו במפת איתור העבודה הבניינים הקיימים וייעודם בנכס האמור, הנמצאים ברדיוס של 10.00 מטרים מהמקום המוצע האמור.

(ה) בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלול מפת איתור העבודה גם את אלה:

(1) מקום הבמה — אם מוצע להקים במה;

(2) מקום הקופות — אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמורת תשלום;

(3) סידור המושבים;

(4) מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש;

(5) פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש, בשים לב לאופיו של השימוש;

או תצורף לה מפה נפרדת, באותו קנה המידה, שתכלול את הפרטים האמורים.

6. (א) בתשריט הסכמתי של שטחי הבניה יצוינו שטחי הבניה המנוצלים של כל אחת מקומות הבניין המוצע.

(ב) הוגשה בקשה להיתר להוספה לבנין קיים, יציינו בתשריט הסכמתי שטחי הבניה הקיימים בנפרד והמוצעים בנפרד.

(ג) בתשריט הסכמתי לצד התיאור הגראפי כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יפורטו החישובים של שטחי הבניה.

7. תכניות הבניה ייערכו בקנה-מידה 1:100 ויכללו את תכניות התנוחה, החתכים, החזיתות והפרטים האלה:

(1) תכנית התנוחה של כל אחת מקומות הבניין, לרבות קומת מרתף, קומת עמודים מפולשת וקומת גג;

(2) חתך אנכי דרך כל חדר מדרגות בבנין המראה את הקשר בין כל קומות הבניין והיחס בין מפלסי הבניין ובין פני הקרקע הטבעיים; אולם אם מוצע לבנות חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למשנהו, די בחתך אנכי של אחד מהם;

(3) חתך לאורך הבניין, הניצב לחתך כאמור בפסקה (2), העובר דרך חדרי שירות ומראה את גובהם של חדרי הבניין ודרך איוורם של חדרי השירות;

(4) חתך אנכי נוסף דרך כל חלק אחר של הבניין, הדרוש להבנת מבנהו;

(5) חזיתות הבניין, בהן יצוינו מפלסי קומותיו, פני הקרקע הטבעיים, פני הקרקע הסופיים לאחר הקמת הבניין, גובה מפלסי הדרכים הגובלות, גובה מפלסי הכניסות לבנין והחמרים שבהם ייבנו או יצופו הקירות החיצוניים של הבניין.

8. (א) על פי דרישת המהנדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכנית בניה של חזית הבניין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, המראה גם את חזיתות הבניינים או חלק מהם הנמצאים במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבניין המוצע.

(ב) תכנית הבניה של חזית הבניין כאמור בתקנת משנה (א) תיערך בקנה- מידה 1:250 ויצוינו בה חמרי הבניה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבניינים האמורים וצבעם.

9. (א) המפה המצבית, מפת איתור העבודה, התשריט הסכמתי של שטחי הבניה ותכניות הבניה יחוברו ויקופלו בצורת הרמוניקה בגודל נייר פוליו ויוגשו לוועדה המקומית בחמישה עותקים.

(ב) חלקי הבניין הקיימים והמערכות הקיימות למתקני התברואה יסומנו בתכניות הבניה בגוון כהה.

(ג) חלקי הבניין המוצעים, וכן המערכות המוצעות למתקני התברואה, לצנרת טלפון, לחימום מרכזי, לגז ומערכות מוצעות כיוצא באלה, וכל חלקי הבניין המיועדים להריסה, יסומנו בצבעים המקובלים.

(ג1) כל בנין או חלק מבנין העשוי אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט יסומנו בצבע כתום בתכניות הבניה; כן יצוינו על גבי תכניות הבניה סוג האסבסט, כמותו ומצבו הפיזי.