זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - טופס3,טופס 4,טופס 5,טופס 6, טופס 7, טופס 8,אגרות בניה,תעודות גמר

מאת: א.בן עזרא

1.טופס 3 (תקנה 18 (א))

היתר
תיק מס' ________________
גוש__________ חלקה ____________
מס' תכנית מיתאר מקומית או מפורטת ___________

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _______________
היתר בניה מס' ____________
רשות מקומית ________, שכונה_______ רחוב ____, מס'______
בעל ההיתר __________________________ ת.ז. _______________
מענו _______________________________ טל. _______________
עורך הבקשה _________________________ ת.ז. _______________
מענו _______________________________ טל. _______________
המהנדס האחראי לביצוע השלד ____________ ת.ז. _______________
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית.
על פי אישור הוועדה המקומית האמורה ______________ מיום ________
מותר:______________________

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970, ובהתאם לנספחים החתומים והמאשרים המצורפים להיתר זה וימולאו התנאים המיוחדים הבאים:_______________.


להלן חישוב שיעור אגרת הבניה:

תאור העבודה:_____________________
הכמות:___________________________
יחידת המדידה:____________________
מחיר:____________________________
סה"כ:____________________________

סך הכל אגרת בניה:________________

פיקדון שולם ביום _________________ לפי קבלה מס' ______________
יתרת אגרת בניה שולמה ביום ________ לפי קבלה מס' ______________
תאריך נתינת ההיתר _________________
היתר זה יפקע תוקפו בתום שלוש שנים מיום נתינתו.

בכל מקום שבטופס זה מדובר בוועדה מקומית, אף ועדת המשנה לוועדה המקומית כשהיא פועלת בתחום סמכויותיה.

חתימת המהנדס___________________________________
חתימת יו"ר הוועדה המקומית או___________________

יו"ר ועדת המשנה של ועדה מקומית_________________

חותמת הוועדה המקומית___________________________

לוטה: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על ידי יו"ר הוועדה המקומית / המהנדס.

לפי תקנה 18(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970, יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן הביצוע של העבודה, עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתום ומאושר, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטר או לכבאי.


2.טופס 4 (תקנה 21 (ג))

בקשה לתעודת גמר
תיק מס' ________________


אני הח"מ בעל היתר _______________ מספר זיהוי ___________
שמעתי ב ______________ מספר זיהוי _________________
מהמהנדס של הוועדה המקומית _________________ מבקש(ת) בזה
תעודת גמר לגבי הבנין / העבודה המוגדר(ת) בהיתר הבניה מס' _______
מתאריך ____________ בתחום הרשות המקומית _______________
שכונה __________ רחוב __________ גוש ________ חלקה _____
תאריך ___________
חתימת בעל ההיתר ___________

למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד).
אני החתום(ה) מטה האחראי לביקורת _______________________________
מספר זיהוי __________________ שמעני________________
טלפון _________________ מצהיר(ה) בזה שהבניה/שהעבודה שלגביה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),התש"ל- 1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך _________ החליטו לדחות את קיומם עד ______________.

ואלה הם התנאים שקיומם נדחה:
מהות התנאי,מועד אחרון לקיום התנאי,מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית על הדחיה

1._____________________
2._____________________
3._____________________

תאריך:____________________________
חתימת עורך הבקשה:_________________


(למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד)

אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך __________ החליטו לדחות את קיומם עד ___________________________.

ואלה הם התנאים שקיומם נדחה:
מהות התנאי,מועד אחרון לקיום התנאי,מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית על הדחיה

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

שם האחראי לביקורת,מספר זיהוי,המען,מספר טלפון,תחום הפעולה על פי בקשת ההיתר או הודעה לוועדה המקומית
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________
תאריך: _________________________

אני מתכנן שלד הבנין ________________ מספר זיהוי __________
מס' רשיון _____________ שמענו _________________________
טל' __________________ מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה / העבודה שלגביו מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהאתם לבקשה והמיפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970.

תאריך:____________________________________
חתימת מתכנן שלד הבנין:____________________

אני האחראי לביצוע השלד ___________ מספר זיהוי ____________
שמעני ב _____________________ טלפון ___________________
מצהיר(ה) בז, שהבניה / העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי / בידי __________

אני מצהיר(ה) בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה / בהשגחה המלאה שלי ושל קודמי בתפקיד של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו.

תאריך:____________________________________
חתימת האחראי לביצוע השלד:_________________


3.טופס 5(תקנה 21 (ד))

תעודת גמר

מס' _____________________
תיק מס'__________________
גוש _____________________
חלקה ____________________
היתר מס' ______________
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ______________ מיום ______________
בתוקף סמכותי לפי תקנה 21(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהבנין/התוספות לבנין/ השינוי בבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית ________________ שכונה __________
רחוב ______________ מס' ___________ נבנה/הושלם/ הותאם לפי תנאי
ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושבי ראש ומהנדס הוועדה המקומית כאחד עד תאריך _____________ וכי מותר להשתמש בבנין למטרות המפורטות בהיתר.

אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה:
מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית על הדחיה

1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________

המהנדס: _______________
חתימה: _______________
תאריך: _______________

1.עותק החישובים הסטטיים שמור ב:____________________
מס' רישום __________ בתיק מס' __________ בפילם מס' ____________________
2. עותק מתכניות הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין __________
מענו__________________ מס' הטלפון _________________


4.טופס 6 (תקנה 2א (7))

תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות

אני החתום/ה* מטה, מצהיר/ה* בזה לאמור:
1.שמי הוא ______________ ומעני הוא ב ________________________
(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה)
ברחוב _______________ מס' _________________________
2.אני מחזיק/ה* בנכס שהוא___________________________
(תאר את מהות הנכס: דירה, בית עסק)
והנמצא ב _____________ ברח' _________________ מס' ______________________
(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה)כדייר לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב – 1972.
3.תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות לפי סעיף 37(א) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב – 1972, או לבצעם בהסכמתו של בעל הבית.
4.אני נותן/ת* תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה* לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
ולראיה באתי על החתום:______________________
חתימת המצהיר:______________________________

אני החתום מטה ___________ מאשר בזה כי ביום___________
התייצב בפני מר/הגב' _______________ שהזדהה לשביעות רצוני על ידי _______________ /המוכר/ת לי אישית* ולאחר שהזהרתיו/ה* כי עליו/ה* להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה* צפוי/ה* לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה* כן, חתם/ה* מרצונו/ה* החופשי על התצהיר דלעיל.
___________________________
חתימת הרשות המאשרת **
___________________
*מחק את הטעון מחיקה
**רשויות מאשרות הן:
1.שופט;
2.דיין בבית דין דתי;
3.היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט נפה, סגני פרקליט המדינה ופרקליט המחוז ועוזריהם;
4.עורך דין;
5.ראש רשות מקומית;
6.אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים.

5.טופס 7 (תקנה 2א (4))

תצהיר של בעלים / חוכר של דירה בבית משותף בבקשה להיתר בניה
אני החתום/ה* מטה, מצהיר/ה* בזה לאמור:
1.שמי הוא ______________ ומעני הוא ב______________
(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה)
ברחוב _______________ מס' ________________________
2.אני הבעלים/החוכר של הדירה הידועה כ______________
גוש, חלקה_________________________________________
והנמצאת ב ____________ ברח' ________________ מס'___
(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה
3.הבעלים /חוכרים של יתר הדירות בבית שבו נמצאת דירתי הנ"ל הנם כדלקמן:

1.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה ______
2.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה ______
3._____________________________________________
4._____________________________________________
4. חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' _____________ גוש ________והיא כוללת_______________________________
5.תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה______ _________________________________________________
(לפרש בקצרה)
6.אני נותן/תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
ולראיה באתי על החתום______________________________

חתימת המצהיר:_____________________________________
אני החתום מטה ___________ מאשר בזה כי ביום________ ______________
התייצב בפני מר/הגב' _______________ שהזדהה לשביעות רצוני על ידי _______________ /המוכר/ת לי אישית* ולאחר שהזהרתיו/ה* כי עליו/ה* להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה* צפוי/ה* לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה* כן, חתם/ה* מרצונו/ה* החופשי על התצהיר דלעיל.
___________________________
חתימת הרשות המאשרת **
_______________
*מחק את הטעון מחיקה
**רשויות מאשרות הן:
1.שופט;
2.דיין בבית דין דתי;
3.היועץ המשפטי לממשלה,
4.עורך דין
5.ראש רשות מקומית
6.אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים
7.פרקליט המדינה, פרקליט מחוזי,
8.פרקליט נפה, סגני פרקליט עורך דין;

6.טופס 8 (תקנה 2ב (4))

תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בניה

אנו החתומים מטה, נציגות הבית המשותף הנמצא ברח'__ ________________________________________________
מס' _______________ מצהירים בזה לאמור:__________
________________________________________________

1.שמנו הוא ______________ ומעננו הוא ב ____________________
____________________ ____________________
2.אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל.
3.הבעלים/חוכרים של הדירות בבית המשותף הנ"ל הנם כדלקמן:
1.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה _____
2.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה _____
3.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה _____
5.שם הבעלים/החוכר של דירה מס' _____ קומה ____
6.חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' _____בגוש __
והיא כוללת __________________________________
5.תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להיתר של _______
ומענו הוא ב____________________ הרח'_________ _____________________________________________
(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה
6.אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן.
ולראיה באנו על החתום:_____________________________
חתימת נציגות הבית המשותף:_________________________
אני החתום מטה ___________ מאשר בזה כי ביום________ __________________________________________________
התייצב בפני מר/הגב' _______________ שהזדהה לשביעות רצוני על ידי _______________ /המוכר/ת לי אישית* ולאחר שהזהרתיו/ה* כי עליו/ה* להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה* צפוי/ה* לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה* כן, חתם/ה* מרצונו/ה* החופשי על התצהיר דלעיל.
___________________________
חתימת הרשות המאשרת **
_______________
*מחק את הטעון מחיקה
**רשויות מאשרות הן:
1.שופט;
2.עורך דין
3.דיין בבית דין דתי;
4.ראש רשות מקומית;
5.היועץ המשפטי לממשלה,אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים
6.פרקליט המדינה, פרקליט מחוזי,
7.פרקליט נפה, סגני פרקליט עורך דין4881

https://www.benezra.co.il/