זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו

מאת: א.בן עזרא

תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירובו לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), התשכ"ו-1966

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 153(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, , התשכ"ה- 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בתקנות אלה
"ערר" - ערר על סירוב הוועדה המקומית לתת היתר לפי פרק ה' לחוק או על דחיית התנגדות להתיר שימוש חורג, לתת הקלה או לאשר, בתשריט חלוקת קרקע, סטיה מתכנית;
ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון או בנייה או ועדת משנה לה אצלה הוועדה המחוזית, מכול סעיף 11 לחוק, את סמכויותיה לעניין תקנות אלה, או רשות רישוי מחוזית לפי העניין;

"ועדה מקומית" - ועדה מקומית לתכנון ולבניה או רשות רישוי מקומית לפי העניין.

2.ערר יוגש כשהוא חתום על ידי העורר בחמישה עותקים, לוועדה המחוזית המוסמכת לדון בו.

3.הערר יכלול
שם העורר;
מען בישראל מסירת מסמכים;
פרטים של הבקשה להיתר או של התנגדות ונוסח ההחלטה, נשוא הערר;
פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא בפני הוועדה המחוזית בעת הדיון בערר;
נימוקי הערר.
4.הועדה המקומית שסירבה לתת את ההיתר או שדחתה את ההתנגדות תהיה המשיבה בערר.
5.עותק מהערר יועבר על ידי מזכיר הוועדה המחוזית למשיבה תוך עשרה ימים מיום קבלתו.
יושב ראש הוועדה המקומית ימציא לוועדה המקומית ולעורר, תוך שלושים יום מיום קבלת עותק הערר, את התשובה לערר.

חיקוקים בתכנון ובניה

יושב ראש הוועדה המקומית יצרף לתשובה הנשלחת לוועדה המחוזית את כל החומר הנדרש לדיון בערר, לרבות תשריטים, הבקשה להיתר או ההתנגדות, הפרוטוקול של הדיון בוועדה המקומית וכן פרטי הראיות שהמשיבה מבקשת להביא בפני הוועדה המחוזית בעת הדיון בערר.
הוועדה המחוזית רשאית לדון בערר אף אם לא הוגשה תשובת המשיבה תוך המועד שנקבע בתקנת משנה (ב).

6.לדיון בערר יוזמנו העורר והמשיבה והדיון יתקיים בפניהם, אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית הועדה המחוזית לדון בערר שלא בפניו.

7.הוועדה המחוזית רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים ולדון בהם במשותף אם כרוכות בהן אותן הבעיות התכנוניות או העובדתיות או בעיות תכנוניות או עובדתיות דומות.

8.יושב ראש הוועדה המחוזית יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובת המשיבה.

9.בערר יטען תחילה העורר, אחריו המשיבה, ולעורר תהא זכות תשובה סופית.

10.העורר והמשיבה יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות הוועדה המחוזית.

11.הוועדה המחוזית רשאית לדרוש מאת העורר או המשיבה להמציא לה תוך מועד שתקבע מסמכים או ידיעות הדרושים לדעתה לבירור הערר.הוועדה המחוזית רשאית לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו לה בתצהיר.

12.פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הוועדה המחוזית ינוהל על ידי יושב ראש הוועדה או על ידי מי שמינה לכך וייחתם על ידי יושב ראש הוועדה המחוזית.הערר, תשובת המשיבה, ומסמכים אחרים שנתקבלו על ידי הוועדה המחוזית והנוגעים לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחייה)

13.הוועדה המחוזית תסיים את הדיון בערר תוך ששים יום מיום קבלת תשובת המשיבה או מהיום האחרון להגשת התשובה, והכל לפי התאריך המוקדם יותר.

14.החלטת הוועדה המחוזית תינתן תוך 15 יום מסיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם על ידי יושב ראש הוועדה; העתק מההחלטה יישלח בדואר רשום על ידי הוועדה לעורר ולמשיבה.
15.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחית התנגדות והדיון בו), התשכ"ו – 1966".

כ"ח בסיון התשכ"ו (16 ביוני 1966)

חיים משה שפירא
שר הפנים
__________
פורסם: ק"ת 1905, התשכ"ו 14.7.196.
תוקן: ק"ת 2300, התשכ"ט
ק"ת 5190, התשמ"ט

https://www.benezra.co.il/