זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני, התשכ"ז - 1966

מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכמנון והבניה, התשכ"ה - 1965, אני מתקין תקנות אלה:

1.בקשה להיתר במיתקן בטחוני תוגש בארבעה עותקים לוועדה למיתקנים בטחוניים של המחוז שבתחומו נועד להיות מוקם אותו מיתקן.

2.הבקשה להיתר תיערך לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותיחתם על ידי מי שיוסמך לכך על ידי שר הביטחון.

3.היתר למיתקן בטחוני ייערך לפי הטופס שבתוספת בשניה.

4.(א)תקופת תקפו של ההיתר היא לחמש שנים מיום נתינתו, זולת אם קבעה הוועדה למיתקנים ביטחוניים תקופה ארוכה יותר.
(ב)הוחל בהקמת המיתקן הביטחוני ולא הושלמה הקמתו תוך תקופת תקפו של ההיתר, תאריך הוועדה למיתקנים בטחוניים, לפי דרישת בעל ההיתר, את תקפו לתקופה נוספת הדרושה, לדעתה, להשלמת הקמתו של המיתקן.
(ג)שוכנעה הוועדה למיתקנים בטחוניים כי מחמת סיבה סבירה לא הושלמה הקמתו של המיתקן הבטחוני תוך התקופה שהוארכה כאמור, תאריך הוועדה, לפי דרישת בעל ההיתר, את תקפו לתקופה נוספת הדרושה, לדעתה, להשלמת הקמתו של המיתקן.

5.(א)הוועדה רשאית, בהחלטה שנתקבלה בקולות כל חבריה, לשנות היתר שניתן.
(ב)היה סבור בעל ההיתר כי שוב אין צורך במיתקן הבטחוני שלהקמתו ניתן ההיתר, יודיע על כך לוועדה ובעקבות הודעה זו תהיה הוועדה רשאית לבטל את ההיתר.

6.על אף האמור בכל תקנה אחרת לפי החוק יחולו הוראות תקנות אלה בלבד על בקשה להיתר במיתקן בטחוני, על מתן ההיתר ועל תקופת תקפו.

חיקוקים בתכנון ובניה

7.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), התשכ"ז – 1966".


תוספת ראשונה - (תקנה 2)

אל: וועדה מיתקנים ביטחוניים
מחוז ______________ תיק מס' __________

בקשה להיתר להקמת מיתקן בטחוני

אני הח"מ מבקש בזה היתר להקמת מיתקן בטחוני על פי הנתונים המפורטים להלן:
1.איתורו של מקום המיתקן הבטחוני _____________________________
2.פירוט המגבלות שעומדים להטילן עקב הקמת המיתקן על אדם אחר ___________________________________________________
3.פרטים נוספים __________________________________________
מצ"ב תשריט המקום המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

תאריך: ____________
חתימה:_____________


תוספת שניה -(תקנה 3)

הוועדה למיתקנים בטחוניים מחוז________________

תיק מס' ________

היתר להקמת מיתקן בטחוני

בתוקף הסמכות לפי סעיף 160 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965בהתאם לבקשה –
תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני)

מס' ___________ מיום _________, ועל פי החלטת הוועדה למיתקנים בטחוניים מס' ___________ מיום ____________, ניתן בזה היתר להקמת המיתקן הבטחוני ב _________________________________________
היתר זה הוא בתוקף עד יום ___________________________________
(פרט זה ימולא אם תוקפו של ההיתר עולה על 5 שנים)

תאריך ___________ ____________________________
יושב ראש הוועדה למיתקנים בטחוניים
מחוז ___________

ו' באלול התשכ"ו (22 באוגוסט 1966)

זרח ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

אני מסכים.
לוי אשכול
שר הבטחון

_________
פורסם: ק"ת 1942, התשכ"ז (7.10.1966).


https://www.benezra.co.il/