זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה - התקנת תרנים לאנטנות,טלוויזיה ורדיו, התשכ"ז - 1967, חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר, התשנ"ב - 1991

מאת: א.בן עזרא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בתקנון אלה "בנין מגורים" -בניין המיועד, כולו או בחלקו, למגורים.

2.לא יינתן היתר להקמת בניין מגורים הכולל יותר מקומה אחת אלא אם ייעשו בו העבודות המתוארות בתוספת הראשונה לשם התקנת תורן משולב עם אנטנות מרכזיות לטלוויזיה ורדיו.

3.לא יתקין אדם בבניין קיים תורן בעד אנטנות לטלוויזיה או רדיו בלי היתר לפי פרק ה' לחוק.

4.(א)בבניין מגורים הכולל יותר מקומה אחת לא יינתן היתר כאמור בתקנה 3 אלא להתקנתו של לא יותר מתורן אחד לגבי כל חדר מדרגות.
(ב)בבניין מגורים בן קומה אחת שיש בו ארבע דירות או יותר, לא יינתן היתר כאמור אלא להתקנתו של לא יותר מתורן אחד לגבי כל ארבע דירות.
(ג)הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, יצרפו להיתר תנאים להבטחת ביצוען של העבודות המתוארות בתוספת השנייה.

5.הוראות תקנות 2 ו- 4 לא יחולו על התקנת תורן לצורך תחנת טלגרף אלחוטי המותקן על ידי בעל רשיון הניתן לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), התשכ"ד – 1964.

6.לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), התשכ"ז – 1967".

תוספת ראשונה- (תקנה 2)

1.הכנת בסיס בעד כל תורן
2.התקנת עוגנים לחיזוק התורן
3.הכנסת שרוול לכבלים בגג הבניין
4.הכנסת שרוול לכבלים בתקרות הבניינים של המדרגות או הכנסת צינור לכבלים, לאורל קיר חדר המדרגות, שיחבר את ארונות החשמל.
5.בתשריט המצורף לבקשת ההיתר יסומן מקום המגבר

תוספת שניה- (תקנה 4(ג))

1.התקנת מגבר
2.חיבור האנטנות המרכזיות אל המגבר
3.חיבור מהמגבר אל הדירות

כ"ב בכסלו התשכ"ז (5 בדצמבר 1966)

חיים משה שפירא
שר הפנים
________________
פורסם: ק"ת 1982, התשכ"ז 5.1.196.

תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), התשנ"ב – 1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 145(ה) ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בתקנות אלה
"תקנות הבניה" -תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970;
"תקנות חישוב שטחים" -תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב – 1992;
"תקנות סטיה ניכרת" -תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשכ"ז – 1967.

2.בתקנות אלה תהיה למונחים שלא הוגדרו בתקנות הבניה או בחוק, במפורש או מכללא, המשמעות שיש להן בתקנות חישוב שטחים ובדרך כלל יתפרשו תקנות אלה ביחד עם התקנות הנזכרות.

3.(א)המהנדס רשאי להתיר שינויים בהיתר במהלך ביצוע העבודה אם נתקיימו כל אלה:
(1)הבקשה לשינויים הוגשה בתוך תקופת תקפו של ההיתר;
(2)השינויים נראים לו דרושים, לצרכי התאמתו של ההיתר, במהלך ביצועה של העבודה;
(3)השינויים אינם עומדים בסתירה לאמור בחוק, בתקנות הבניה, בתקנות חישוב שטחים, בתקנות סטיה ניכרת ובתקנות אחרות לפי החוק, וכן בתכנים ובתנאים של הוועדה המקומית לפי תקנה 16 לתקנות הבניה;
(4)אין בשינויים תוספת לשטחי הבניה הכוללים ולמספר הקומות המותר על פי ההיתר;
(5)השינויים נמנים עם אחד או יותר מהסוגים המפורטים בתקנה 4.
(ב)בתקנה זו, "תכנית " – לרבות תכנית שהופקדה, נספחים לתכנית בעניין עיצוב ארכיטקטוני, בינוי או פיתוח, המהווים חלק מתכנית כאמור בפרק ג' לחוק, ותנאים שקבעה הוועדה המחוזית לפי סעיף 78 לחוק.

4.אלה הם הסוגים של שינויים שניתן להתירם לפי תקנה 3, בכפוף לקיום האמור בפסקאות (1) עד (4) שבה, ובלבד שהמהנדס שוכנע שאין בשינוי פגיעה בעיצובו של הבניין:
(1)שינויים בצורתם ובמיקומם של חלקי בניין ושל שלד הבניין , שיש בהם, לדעת המהנדס, שיפור בתפקודיו של הבניין או בעיצובו;
(2)שינויים בחלוקה של שטחי הבנייה, אם אין בהם שינוי במספר הדירות; לעניין תקנה זו, "דירה" – כהגדרתה בסעיף 145 לחוק;
(3)שינויים הטעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק, בחלוקת השטחים הנועדים לחלקי השרות של הבניין, לפי תקנות חישוב שטחים, ובלבד –
(א)שלא יועברו השטחים שנועדו בהיתר להיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת בבניין או מעליה;
(ב)שסך כל השטח שמבוקש לשנותו, אינו עולה על 200 מטרים רבועים או חמישה אחוזים מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית כשטחים למטרת שירות כאמור,הכל לפי הנמוך מביניהם;
(4)שינויים במספר הפתחים לבניין, במיקומם, בצורתם או בגודלם;
(5)שינויים במיתקנים הטכניים החיצוניים של הבניין והוספה או גריעה מהם, ובלבד שאינם שטחים בנויים, והשינויים אינם פוגעים בתפקוד הבניין ובתנאי הסביבה;
(6)שינויים בבליטות ובמעקים;
(7)שינויים בחמרי הבניה ובגימור הבניין;
(8)שינויים במפלס הכניסה הקובעת לבניין ככל שהם מחויבים, לדעת המהנדס, על פי שיקולים הנוגעים לגישה לבניין או לפיתוח השטח שמסביבו;
(9)שינויים בגובה כל קומה מקומות הבניין עד כדי 10 אחוזים, בדרך של הוספה לגובהה של קומה או גריעה ממנה, ובלבד שסך כל התוספות לא יעלה על 2 מטרים;
(10)שינויים בעבודות פיתוח בחצר הבניין, ככל שהם נוגעים לגבהים, למיקום שבילים, לרחבות, לחמרי גמר, גינון וכיוצא באלה;
(11)תוספת במספר המדרגות או גריעה ממנו, שינוי בצורתן או במידותיהן, בכבשים או במעקים ובלבד ששינויים אלה לא יפחיתו

תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה)

את אפשרויות השימוש, בידי נכים, באותם חלקי הבניין שמיתקנים כאמור אמורים לשרת.

5.מהנדס המתיר שינוי בהיתר לפי תקנות אלה, ינמק, בכתב, לגבי כל שינוי את הצורך בו להתאמה במהלך ביצוע העבודה ומדוע אינו גורע מעיצובו של הבניין.

6.היתר שניתן שלא בהתאם לתקנות אלה או בחריגה מסמכויות המהנדס לפיהן – בטל, ומי שנתן את ההיתר יהיה צפוי לעונשים הקבועים בכל דין.

7.בקשה לשינויים בהיתר לפי תקנות אלה, תוגש לפי טופס בקשה לשינויים בהיתר שבתוספת לתקנות הבניה, בליווי הנמקה בכתב ובלווי מיפרט שיכלול תיאור מלא של השינויים המבוקשים; הבקשה לשינויים תהיה חתומה ביד מבקש ההיתר וביד מי שערך את הבקשה להיתר שלגביו מתייחסת הבקשה לשינוי.

8.המהנדס יתן את החלטתו לגבי בקשה שהוגשה כנדרש תוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה; לא נתן המהנדס החלטה בבקשה במועד האמור או שסירב לאשר את הבקשה, יודיע בכתב למבקש בתוך המועד האמור את הנימוקים לדחיית ההחלטה או הסירוב לבקשה.

9.תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' התשנ"ב (23 בפברואר 1992).

ז' באדר א' התשנ"ב (11 בפברואר 1992)
אריה דרעי
שר הפנים
___________
פורסם: ק"ת 5422, התשנ"ב 23.2.1992.

תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת
תנאי ההיתר), התשנ"ב – 1991

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 157א ו- 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1.בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש, כאמור בתקנה 2, בטרם הושלמו תנאי היתר הבניה שניתן לגביו, יגיש המבקש (להלן – מבקש האישור) לפי הטופס שבתוספת ויחתמו עליה הוא והאחראי לביקורת על ביצוע הבניה (להלן – טופס הבקשה).

2.(א)מבנה ראוי לשימוש לעניין סעיף 157א(ה1) לחוק, הוא מבנה שנסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם, לרבות מערכות החשמל, המים והביוב בו והכנת חיבור המערכות האמורות לרשתות החשמל, המים והביוב השכונתיות והאזוריות.
(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א) יכול שהעבודות המפורטות להלן, ואינן מבוצעות במבנה עצמו, טרם הושלמו, ובלבד שבאי-ההשלמה לא נשקפת סכנה לבריאותם שך המשתמשים במבנה, הנכנסים אליו או היוצאים ממנו, וניתן להשתמש במבנה למטרה שלשמה הוא נבנה באופן ראוי גם ללא השלמת העבודות כאמור:
(1)עבודות עפר;
(2)קירות תומכים;
(3)ניקוז;
(4)מערכת השקיה;
(5)תאורה;
(6)גינון;
(7)גדרות;
(8)ריצוף;
(9)חניה;

3.מהנדס הוועדה המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך, יבדוק התאמת המבנה לאמור בתקנה 2, ויאשר על גבי טופס הבקשה או עריכת הבדיקה ותוצאותיה.

ערבויות, מתן טופס, השלמת תנאי היתר

4.להבטחת השלמתן של העבודות על פי היתר הבניה ותנאיו, ימציא מבקש האישור ערבות בנקאית להנחת דעתה של הרשות המאשרת בסכום שיקבע היועץ המשפטי של הוועדה המקומית, בהתאם להיקף העבודה שלא הושלמה כנדרש על פי תנאי ההיתר.

5.נתן מהנדס הוועדה המקומית את אישורו בטופס הבקשה לפי תקנה 3, וניתנה ערבות לפי תקנה 4, יינתן למבקש האישור, טופס 4, לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א – 1981.

6.מבקש האישור ימלא את כל תנאי ההיתר לא יאוחר משנה מיום קבלת האישור.

תוספת- (תקנה 1)

טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון

היתר בניה מס' _____________
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _____________

אל: הרשות המאשרת ליד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מאת: __________________________________________________
פרטי המבקש (שם משפחה ושם פרטי, ת"ז – שם חברה)

מקום הנכס שאליו מבוקש החיבור _______________________________
ישוב_____________
רחוב_____________
מס' בית__________
גוש __________ חלקה __________
אני החתום מטה (המבקש) ________________ מבקש מאת הרשות המאשרת אישור לחיבור הנכס הנ"ל לרשתות החשמל, המים והטלפון, ומצהיר בזה כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב – 1991, וכי הושלמו בו מערכות החשמל, המים והביוב לרבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומית והאזורית, וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו.

חתימת המבקש: __________________
אני מאשר: ___________________ חתימה: ______________________
פרטי האחראי לביקורת הביצוע

הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש, הפרטים אשר טרם הושלמו הם (לפרט):
1. __________________ 2. __________________
3. __________________ 4. __________________
5. __________________ 6. __________________
7. __________________ 8. __________________
9. __________________ 10.__________________

___________________
חתימת מהנדס הוועדה

ערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי תנאי ההיתר בסכום ________________ שקלים חדשים ניתנה ביום _______________.
אני מתחייב בזה כי עד יום ___________ יושלמו כל העבודות הנדרשות לפי תנאי ההיתר, ואם לא יושלמו עד המועד האמור, תהא הוועדה המקומית רשאית לחלט את הערבות, מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי כל תנאי ההיתר.

תאריך _____________
___________________
חתימת המבקש

י"ג בכסלו התשנ"ב (20 בנובמבר 1991)
אריה דרעי
שר הפנים

פורסם: ק"ת 5400, התשנ"ב, 28.11.1991.

https://www.benezra.co.il/