זירה מקצועית לאדריכלים
מעצבים ואנשי מקצוע

מאגר חברות ואנשי מקצוע מובילים בעולם הבנייה

ובנוסף מאמרים ופורומים בנושאי הבנייה והעיצוב עם מיטב אנשי המקצוע בארץ

רוצים להעלות תוכן, חדשות, אירוע או כל דבר שיעניין את הגולשים? שלחו אלינו

תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) תשנ"ב- 1992

מאת: המערכת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 158טו ו- 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה – "בנין גבוה" או "בנין רב קומות" - כמשמעותם בתקנות הבניה/

"עבודה מצומצמת" - כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט- 1968;

"תקנות הבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970.

טופס מידע להיתר הועדה המקומית _________

תאריך ________

חלק א' – הבקשה למידע

תיאור הקרקע:

מס' בית      רחוב      הישוב חלקה/ות     גוש/ים  מס' בית למגרש פינתי רחוב

חלקה/ות     גוש/ים      אחר       מגרש/ים      תת-חלקה/ות מגרש/ים     תת-חלקה/ות אחר      

מס' הרישום בפנקס המקרקעין / רישום בפנקסי מס רכוש תיאור גבולות או זיהוי בדרך אחרת / מספר בתשריט או בתכנית.

2.פרטי המבקש - אדריכל/מהנדס/אחר* ___________________________________________
שם משפחה שם פרטי תחום מקצועי מס' רישיון.

במקרה של בקשה למידע באמצעות מורשה להיתר - מס' תעודת מורשה להיתר _______

מען ________________________________________
ישוב רחוב מס' מיקוד
________________________
טלפון פקס

3.סוג העבודה או השימוש המוצעים:בניה חדשה / תוספת למבנה קיים / שיפוץ מבנה קיים / הריסה / שימוש חורג / עבודה מצומצמת / אחר*
פרט: ________________________________________________


4.פרטי העבודה או השימוש המוצעים (לגבי הסוג שצוין לעיל(.
א. תיאור כללי של הבניה המבוקשת ______________________________
ב. מס' קומות (כולל קומת קרקע) ________
ג. מס' מרתפים _______
ד. השימוש המוצע ________________________________________
ה. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר _______
ו. לגבי בנין למגורים - מס' יחידות הדיור ________
ז. אמדן חיבור החשמל הנדרש (למעט מבני מגורים) באמפר ________
ח. לגבי תוספת בניה - מיקום התוספת המבוקשת ______________________
ט. לגבי עבודה מצומצמת - פרט ________________________________
י. שימוש חורג: משימוש קיים _________________________________
לשימוש מבוקש ________________________________________
יא. פרטים נוספים _________________________________________

5.תיאור המבנה הקיים (במקרה של תוספת בניה(.
א. מס' קומות (כולל קומת קרקע_____
ב. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר _______
ג. במקרה של בנין למגורים - מס' יח"ד קיים _______
ד. האם הבניה המבוקשת קיימת בפועל: כן/לא (מחק את המיותר)
ה. פרטים נוספים _________________________________________

6.בקשת מידע ספציפי (יש לרשום שאלות נוספות לגבי נושאים שאינם מפורטים בחלקים ב' או ג' של הטופס)

לרשות המקומית _________________________________________________

לחברת חשמל (למעט מבנים עד 2 יח"ד. ___________________________________

למשרד הבריאות (למוסדות בריאות ומפעלי מזון בלבד. ________________________

להג"א ________________________________________________________

לרשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים. ______________________________

למנהל התעופה האזרחית (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית. __________________

למערכת הבטחון (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית. _______________________

לרשות אחרת (פרט. _______________________________________________

7.נספחים לבקשה
מפה מצבית / טופוגרפית (יש להגיש בקשר לבניה חדשה או תוספת בניה עם נגיעה למפלס הקרקע או בהתאם להנחיות מהנדס הועדה).
תרשים מתאר (יש להגיש בקשר לסוגי בניה אחרים).

אחר פרט_____________________________________________________

__________ _______________ _____________
תאריך חתימת המבקש חתימת האדריכל
מורשה להיתר(במקרה של רישוי באמצעות מורשה להיתר).

חלק ב- מידע הנמסר על ידי רשויות או גופים מוסמכים
)טופס זה יועבר לרשויות או לגופים המוסמכים בצירוף חלק א'(
(טופס זה ימולא על ידי כל רשות בנפרד(.

1.תיאור הקרקע __________ מס' בית_______   רחוב_______  הישוב __________.
חלקה/ות     _______גוש/ים      _____מס' בית_____ למגרש פינתי רחוב________
חלקה/ות_______     גוש/ים_______       אחר_______       מגרש/ים_______  תת-חלקה/ות_______ מגרש/ים_______     תת-חלקה_________   אחר      ________/

2.הרשות או הגוף המוסמך רשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים(.
הג"א
חברת חשמל (למעט בנינים למגורים עד 2 יחידות דיור)
משרד הבריאות (לגבי מפעלי מזון ומוסדות בריאות)
מנהל התעופה האזרחית (לגבי מבנים שגובהם מעל 60 מ' או שנדרש בתכנית)
מערכת הביטחון (לגבי מבנים שגובהם מעל 60 מ' או שנדרש בתכנית)
המשרד לאיכות הסביבה (אם נקבע תסקיר בתכנית או לפי שיקול דעת מהנדס הועדה).

3.מידע הנוגע לקרקע שעליה מבוקשת בניה (בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או התרשים המתאר או תרשים מצורף למידע על ידי הרשות(.
___________________________________________________________

4.תרשים מצורף.
פרטי עורך המידע:
___________________________________________________________
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'

_________ ____________
תאריך חתימת עורך המידע

מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית
)ימולא על ידי הועדה המקומית או הרשות המקומית(

1. פרטי הקרקע
מס' בית      רחוב      הישוב      
      חלקה/ות      גוש/ים
מס' בית     (למגרש פינתי) רחוב      
      חלקה/ות      גוש/ים
      *אחר       מגרש/ים      תת-חלקה/ות      שטח במ"ר
שטח במ"ר      *אחר       מגרש/ים      תת-חלקה/ות      
     סה"כ במ"ר
     שטח לענין חישוב זכויות הבניה

תכניות מאושרות תכניות בתהליך האם התכנית
כוללת בינוי
כן / לא

שם תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך בינוי ועיצוב
התכנית ההפקדה מתן תוקף פרסום לפי פרסום לפי הפקדה אדריכלי
ומספרה סעיף 77 סעיף 78 ציין כן/לא


תכנית חלוקה מחדש __________

--------
הערה: לתכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (1 באוגוסט 1989) לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות).

3. שימושים מותרים (לפי תקנות התכנון והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992)
מגורים / בידור / מלאכה / צרכים חקלאיים / תעשיה / מסחר / משרדים / נופש וספורט / בניני ציבור / בתי מלון ובתי אירוח / שימוש אחר (פרט) _________________
הערה: במידה ומותרים שימושים שונים לפי קומות יש לפרט ________________

4.שטחי בניה מותרים (זכויות הבניה)
לשימוש לשימוש אחר לשימוש אחר סה"כ שימושים
למגורים עיקריים
יח"ד שטח במ"ר שטח במ"ר שטח במ"ר שטח במ"ר
באחוזים באחוזים באחוזים באחוזים
תת קרקעי
על קרקעי
סה"כ

שטחי שירות מותרים סה"כ השטחים לבניה
שטח במ"ר באחוזים שטח במ"ר באחוזים
תת קרקעי
על קרקעי
סה"כ

5.הגבלות בניה בתכנית (בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / הטופוגרפית או התרשים המתאר

1) קווי       מ'; צדדי       מ'; צדדי       מ'; אחורי      בנין לקומות עליונות: קדמי מ';
מ'; צדדי      מ'; צדדי       מ'; אחורי      קווי בנין למרתפים: קדמי מ'     
(אם קיימת מגבלת מכשולי טיסה) ציין:     2) גובה בנין מרבי במ' __________
3) מס' קומות מרבי (לא כולל קומת עמודים מפולשת): _____
4) מס' מרתפים מרבי: _____
5) תכסית קרקע מרבית: ______
6) הגבלות נוספות על פי החלטות ועדת תכנון (פרט) _____________________

6.חבות בהיטל השבחה כן / לא
לפי תכנית _____________________________________________________
פרטים _______________________________________________________

7.מידע על תשתיות הרשות המקומית (בנוסף לסימונים על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או המרשם המתאר).
א. ביוב _________________________________________________
ב. מים _________________________________________________
ג. תברואה _______________________________________________
ד. כבישים _______________________________________________
ה. מדרכות _______________________________________________
ו. תנועה ________________________________________________
ז. אחר (פרט) _____________________________________________

8.הערות: __________________________________________________
_______________________________________________________

9.פירוט הנספחים למידע
מפה מצבית או טופוגרפית מסומנת ________
תרשים מתאר מסומן _______
מידע מגופים או רשויות (לפי חלק ג'):
רשות הכבאות הג"א חב' חשמל משרד הבריאות
מנהל התעופה האזרחית מערכת הבטחון אחר (פרט_______________)

פרטי עורך המידע: _____________________________________________
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'

____________
חתימת עורך המידע

תאריך _______
         
פרטי מקבל המידע_________________
שם פרטי שם משפחה
תאריך מסירת המידע________ ______________
חתימת מקבל המידע